Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Artykuł Dodaj artykuł

Podsumowanie konferencji KOMIN 2007. PRIORYTET: BEZPIECZEŃSTWO

24 kwietnia br. w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Budownictwa Andrzeja Aumillera i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Marka Naglewskiego odbyła się ogólnopolska konferencja branżowa KOMIN 2007. PRIORYTET: BEZPIECZEŃSTWO.

KOMIN 2007. PRIORYTET: BEZPIECZEŃSTWO: Ogólnopolska konferencja branżowa

Warszawa, 24 kwietnia 2007 r.

komin2007_logo.gif
komin2007_prasowa.jpg

24 kwietnia br. w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Budownictwa Andrzeja Aumillera i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Marka Naglewskiego odbyła się ogólnopolska konferencja branżowa KOMIN 2007. PRIORYTET: BEZPIECZEŃSTWO.

Konferencja zakończyła tegoroczną edycję ogólnopolskiej akcji CIEPŁO JEST ULOTNE..., prowadzonej we współpracy z instytucjami oraz mediami branżowymi wśród użytkowników, instalatorów i producentów instalacji grzewczych oraz kominowych.

Wydarzenie miało na celu przybliżenie tematyki bezpiecznej eksploatacji kominów i instalacji spalinowych. Podczas poszczególnych prelekcji oraz dyskusji panelowej omówione zostały aktualnie obowiązujące normy prawne oraz warunki poprawnego projektowania, wykonawstwa i odbioru instalacji (wśród prelegentów m.in. Marek Podgórski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; Stanisław Muras z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Jan Budzynowski z Korporacji Kominiarzy Polskich).

KOMIN 2007 zakończyła konferencja prasowa, podczas której zaprezentowany został m.in. „Czarny Raport” podsumowujący miniony sezon grzewczy.

Konferencja KOMIN 2007. PRIORYTET: BEZPIECZEŃSTWO odbyła się 24 kwietnia 2007 r. w Centrum Konferencyjnym CFP przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie w godzinach 9.30-13.30.

komin2007_zh.jpg
komin2007_obrady.jpg

        TEZY  KOŃCOWE

1. Komin jest wyrobem budowlanym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa użytkowników. 

Kominy winny posiadać odrębne zasady odbioru i jednoznacznie sformułowane przepisy dopuszczające do eksploatacji. Odbiory kominów winny odbywać się obowiązkowo zarówno przed pierwszym uruchomieniem, jak i przy każdej zmianie urządzenia grzewczego lub przebudowie komina u wszystkich użytkowników, włączając także budynki jednorodzinne. 

Odbiór komina winny przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i  uprawnienia np. takie jakie określono w  art. 62 pkt1 ust 6 - Ustawie Prawo Budowlane dla osób posiadających kwalifikacje do  prowadzenia przeglądów stanu technicznego. „….Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych", o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych….”

2. W przypadku gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo, przepisy winny szczegółowo określać odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego oraz jednoznacznie określać ich kompetencje i obowiązki.

Zaniechanie realizacji polityki bezpieczeństwa w stosunku do kominów może skutkować tragicznymi konsekwencjami dla użytkowników. Każdy użytkownik ma prawo zakładać, że procedury określone w przepisach budowlanych dają wystarczającą gwarancję i poczucie bezpieczeństwa.

3. Komin w sposób szczególny jest narażony na możliwość powstania zagrożeńpożarowych.  Komin winien posiadać wewnętrzną i zewnętrzną odporność ogniową określoną w normach (PN-93/B-02870; PN EN 1443:2005). Materiały z jakich wytwarzane są kominy i systemy spalinowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych odpowiadających wymaganiom klas co najmniej A1  lub A1n. Warunkiem likwidacji potencjalnych zagrożeń wynikających z zastosowania oszczędnościowych rozwiązań jest komin wykonany z odpowiednich materiałów.

4. Każdy dom powinien być wyposażony w kominy wyprowadzone ponad dach budynku. Tylko takie rozwiązanie jest gwarancją spełnienia odpowiednich warunków higienicznych oraz ochrony środowiska. Brak kominów w domu utrudnia i ogranicza możliwości modernizacji systemów ogrzewania i wentylacji. 

5. Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE wystąpiło z propozycją do zgromadzonych przedstawicieli instytucji i organizacji do zorganizowania w ramach posiadanych zasobów Stowarzyszenia serwisu eksperckiego związanego z doradztwem w zakresie bezpiecznych technik odprowadzania spalin. Stowarzyszenie zaproponowało rolę koordynatora tych przedsięwzięć, licząc na włączenie się do tej inicjatywy branżowych instytucji i organizacji.

Podobne artykuły