Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Przetarg

Zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych w 2020 roku.

06-11-2019, 01:00

Dane kontaktowe

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
Jagiellońska 33,33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 41 41 600
fax. +48 18 41 41 700
e-mail: bziecina@nowosadecki.pl, mzelasko@nowosadecki.pl
http:// www.bip.nowosadecki.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 618505-N-2019 z dnia 2019-11-06 r.

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: Zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych w 2020 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, krajowy numer identyfikacyjny 49189318000000, ul. Jagiellońska  33 , 33-300  Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 41 41 600, e-mail bziecina@nowosadecki.pl, mzelasko@nowosadecki.pl, faks +48 18 41 41 700.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.nowosadecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.nowosadecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz w wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oświadczeniem składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych w 2020 roku.
Numer referencyjny: ZPI.272.27.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby wykonywania zadań własnych Starosty Nowosądeckiego związanych z rejestracją pojazdów – na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, ze zmianami/ oraz odbiór i kasacja urzędowo odebranych tablic rejestracyjnych.Zamawiający zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup nie mniej niż 28 000 sztuk i nie więcej niż 38 000 sztuk tablic rejestracyjnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 44423400-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
31523200-0
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: I. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp (zamówienia przeznaczone doużytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego): nie dotyczy. II. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4ustawy Pzp. III. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp (odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotuzamówienia): nie dotyczy. IV. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający przewiduje sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych, do 10 dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego, w okresie od 2 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (za dni robocze zamawiający uważa dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym okresie).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W tym zakresie zamawiający wymaga w szczególności aby zamówienie wykonywane było przez wykonawcę, który spełnia wymagania określone w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, ze zmianami/ tzn. jest wpisany do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może wezwać wykonawcę, któregooferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brakpodstaw wykluczenia wykonawcy, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnejewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisudo rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawieart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeżeliWykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 – składa dokumentlub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nieogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, niewydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentemzawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miałdotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym alboorganem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibęlub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty tepowinny być wystawione nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, iż wykonawcy nie podlegająwykluczeniu, określone w pkt 1, składa każdy z wykonawców oddzielnie. 4. W przypadku,gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołujesię na zasoby innych podmiotów, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wodniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1. 5. W przypadku, gdywykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy a nie jeston podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wodniesieniu do tego podmiotu dokumentu wymienionego w pkt 1, o ile jest mu znany.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostałanajwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzieńzłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunkówudziału w postępowaniu, tj. oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnegozaświadczenia marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę wykonawcy o dokonaniuwpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. 2. W przypadku wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzającespełnianie warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt 1, składa każdy z wykonawców, wzakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty należy dołączyć dokument/-y wskazujący/-e, że osoba/-y podpisująca/-e ofertęi inne dokumenty lub oświadczenia jest/są do tej czynności umocowana/-e, chyba żeumocowanie wynika z dokumentów dostępnych w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Wprzypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono poświadczone za zgodność zoryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. Jeżeli prawo dopodpisania oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innychdokumentów dołączonych do oferty zamawiający dokona w pierwszej kolejnościsprawdzenia prawa do podpisania oferty (reprezentowania wykonawcy) w CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji KrajowegoRejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości znią związanych zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych pełnomocnictw.Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo doskładania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli i wiedzy oraz poświadczania za zgodnośćz oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych w postępowaniu. 2. Wykonawcymogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcyustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako ofertawykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo wformie pisemnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobyudzielające pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie) należy dołączyć do oferty.Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazaniepostępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających sięwspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jegoumocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składaniaoświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopiipoświadczonej notarialnie, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobyudzielające pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie dopodmiotu występującego jako pełnomocnik. Spełnianie warunków udziału w postępowaniuocenia się łącznie w stosunku do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców wspólnie ubiegającychsię o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadkuudzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawyPzp) zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedłożenia umowy regulującejwspółpracę tych wykonawców. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dniod dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o którejmowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniuustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z2019 r. poz. 369, ze zmianami). Formularz oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowejzamawiającego wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Wraz zezłożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymwykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniezamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej, składa każdy z tych wykonawców. 4. Wykonawca może w celu potwierdzeniaspełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniudo konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polegana zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, żerealizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wszczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycjiniezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Czas dostawy wtórników tablic rejestracyjnych 25,00
Częstotliwość odbioru tablic przeznaczonych do kasacji 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH