Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Przetarg

Dostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

06-11-2019, 01:00

Dane kontaktowe

Powiat Jasielski
ul. Rynek 18,38-200 Jasło
tel. 013 4483410 w. 108
fax. 134 463 189
e-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl
http:// http://www.powiat.jaslo.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 619251-N-2019 z dnia 2019-11-06 r.

Powiat Jasielski: Dostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jasielski, krajowy numer identyfikacyjny 37044025800000, ul. ul. Rynek  18 , 38-200  Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4483410 w. 108, e-mail inwestycje@powiat.jaslo.pl, faks 134 463 189.
Adres strony internetowej (URL): http://www.powiat.jaslo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.powiat.jaslo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, sekretariat Starosty, pok. nr 314

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.
Numer referencyjny: IN-II.272.37.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Pakiet 2 Nagłośnienie 1 Kpl., Pakiet 3 Piec wielofunkcyjny, kręgowy do wtapiania, malowania porcelany, wypalania dekoracji na szkle i ceramice 1 kpl., Pakiet 4 Piec chlebowy do użytku zewnętrznego 1 Kpl., Pakiet 5 Mikroskop 20 szt., Deszczomierz do osadzenia 1 Szt., Lupa ręczna 20 Szt., Zestaw wyposażenia doświadczalnego 10 kpl.,Stojak do probówek 10 Szt., Zestaw narzędzi badawczych do badania gleby 6 Kpl., Zestaw przyrządów laboratoryjnych (5 elementów) w zestawie 10 Kpl., Model edukacyjny 2 szt., Zestaw narzędzi badawczych do badania wody 6 Kpl., Zestaw do pobierania prób glebowych 10 Kpl., Sita glebowe 2 Kpl., Zestaw obrazujący z czego powstają gleby 1 Kpl., Opak. pasków wskaźnikowych 5 Opak.,Pakiet do badania fosforanów w roztworach wodnych metodą kolorymetryczną 4 pakiety, Pakiet do badania azotanów w wodzie i glebie metodą kolorymetryczną 2 Pakiety, Opak. pasków wskaźnikowych 10 Opak., Okulary ochronne 60 Szt.,Palnik alkoholowy 5 szt., Stojak na palnik alkoholowy 5 szt., Teleskop zwierciadlany 1 Szt., Pakiet 10 Ogródek meteorologiczny dydaktyczno- szkolny: 1 Kpl., Pakiet 11 Kosiarka spalinowa 1 Szt., Kosa spalinowa 1 Szt., Ławka 2 Szt., Stół ogrodowy 3 Szt., Kosz na śmieci 2 Szt., Siewnik ręczny 2 Szt., Szufla 3 Szt., Sekator 2 Szt., Motyka jednopałąkowa 3 Szt., Łopatka 15 Szt., Grabie 3 Szt., Grabie 3 Szt., Widły 2 Szt., Sadzarka do cebul kwiatowych 3 Szt., Wiadro 3 Szt., Uniwersalne nożyczki ogrodowe 3 Szt., Wiadro 3 Szt., Siekiera 2 Szt., Piła do drewna 2 Szt., Zestaw narzędzi ogrodniczych do plewienia 3 Kpl., Świder ręczny 2 Szt., Sekator 2 Szt., Sekator 3 Szt., Łopata do śniegu 2 Szt., Widły 2 Szt., Młotek ślusarski 3 Szt., Piła kabłąkowa 2 Szt., Sekator 1 Szt., Kultywator 2 Szt., Rozsiewacz 5 Szt., Szpadelek dziecięcy 25 Szt., Opryskiwacz ogrodowy 1 Szt., Wąż ogrodowy 2 Szt., Środek owadobójczy 10 Szt., Środek chwastobójczy 6 Szt., Środek grzybobójczy 10 Szt., Środek przeciw ślimakom 10 Szt., Pakiet 13 Pufa- kostka świetlicowa 10 Szt., Stolik z blatem kwadratowym 11 Szt., Krzesło 97 Szt., Stolik kwadratowy 12 Szt., Regał 15 Szt., Tablica magnetyczno – suchościeralna 1 Szt., Pakiet 14 Rolety - POKOJE EDUKACYJNE 18 Kpl., Rolety– POKOJE GOŚCINNE 16 Kpl., Roleta - ŁAZIENKI, WC 7 Kpl., Roleta - ŁAZIENKI, WC – poddasze 4 Kpl., Roleta - POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 14 Kpl., Roleta –KUCHNIA,JADALNIA 4 Kpl., Pakiet 15 Lampka nocna stołowa 21 Szt., Pakiet 17 Odkurzacz przemysłowy 1 Szt., Pralko suszarka 1Szt., Suszarka do włosów 1 Szt., Żelazko 1 Szt., Czajnik elektryczny 2 Szt., warnik do wody 2 szt., Lodówko zamrażarka 1 Szt., Lodówka 1 Szt., Kuchenka elektryczna 1 Szt., Płyta elektryczna 1 Szt., Okap 2 Szt., Kuchenka mikrofalowa 1 Szt., Czajnik bezprzewodowy 4 Szt., Przedłużacz elektryczny 20 Szt., Kuchenka elektryczna 7 Szt., Blender gastronomiczny 7 Szt., Pakiet 18 Kosz 17 Szt., Kosz 5 Szt., Kosz 8 Szt., Kosze do segregacji odpadów 3 Szt., Wieszak na ubrania 6 Szt., Wieszak ścienny 7 Szt., Suszarka do ubrań 2 Szt., Deska do prasowania 2 Szt., Pojemnik/ kosz na bieliznę 3 Szt., Kosz do noszenia na pranie 3 Szt., Wiadro 5 Szt., Zestaw do mycia:3 Kpl., Szczotka / miotła 2 Szt., Szufelka 2 Szt., Miotła 3 Szt., Szufelka 3 Szt., Wycieraczka na buty 5 Szt., Wycieraczka wejściowa wewnętrzna 2 Szt., Lustro szklane 18 Szt., Lustro szklane 2 Szt., Dozownik do mydła: 20 Szt., Podajnik ręczników papierowych 20 Szt., Uchwyt metalowy do papieru toaletowego 24 Szt., Szczotka WC + pojemnik stojak 24 Szt., Wieszak łazienkowy 5 Szt., Wieszak łazienkowy 8 Szt., Wieszak ścienny ubraniowy 3 Szt., Ręczniki ściereczki kuchenne 6 Szt., Gąbka kuchenna 20 Szt., Rękawice 20 Szt., Pakiet 19 Patelnia 1 Szt., Chlebak 1 Szt., Serwis obiadowy 9 Kpl., Cukiernica 3 Szt., Kubki 50 Szt., Kpl. Salaterek 15 Kpl., Dzbanek ARC 3Szt., Kpl. Sztućców 9 Kpl., Nóż szefa kuchni 2 Szt.,Nóż do obierania 2 Szt., Chochla/ nabierka wazowa 2 Szt., Deska do krojenia 4 Szt., Deska do krojenia 4 Szt., Miska do mieszania 5 Szt., Taca 5 Szt., Cedzak/ durszlak 1 Szt., Miski 15 Kpl., Łopatko szpatułka kuchenna 15 Szt., Suszarka duża na naczynia/ ociekacz 3 Szt., Kpl. Noży 3 Kpl., Garnek 14 Szt.,

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32343000-9
42340000-1
42330000-8
45262630-6
38634000-8
38125000-7
38624000-5
38000000-5
18142000-6
42310000-2
38635000-5
38120000-2
16311000-8
39142000-9
34928480-6
44511200-7
44511120-2
44511310-1
44511100-6
44511340-0
44511300-8
44511200-7
39224330-0
44511400-9
39237000-2
44512300-5
24452000-7
24453000-4
24457000-2
24450000-3
39143300-9
39130000-2
30195900-1
39515440-1
39515410-2
31521100-5
42999100-6
39713210-8
39712210-1
39711000-9
39711100-0
39711361-7
39711420-9
39714000-0
39711362-4
31224810-3
39711211-1
39224340-3
39136000-4
39713211-5
39224340-3
39224330-0
39224200-0
39224100-9
39224300-1
39200000-4
39299300-7
39831700-3
44410000-7
39224310-4
39136000-4
39221000-7
18424300-0
39221100-8
39221200-9
39223000-1
39241120-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 2. Dniem wykonania zamówienia jest: a) dzień dostawy przedmiotu zamówienia przez wykonawcę celem dokonania jego odbioru przez Zamawiającego – pod warunkiem, że przedłożony przedmiot zamówienia okaże się wolny od wad, co winno być potwierdzone w protokole odbioru, albo b) dzień podpisania protokołu odbioru po usunięciu wad – jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedłożony przedmiot zamówienia jest obarczony wadą bądź wadami (w tym jest niezgodny pod względem ilościowym i jakościowym z przedmiotem umowy).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą powinno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 t. j. ze zm./) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenia określone w pkt. 1 ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 2.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) W okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od stron, b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.), d) którego nie można przypisać drugiej stronie. Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień z powodu siły wyższej Strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 2) W przypadku zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego (w przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawców). 3) Po ewentualnej zmianie przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, poprzez wprowadzenie nowej stawki podatku VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko pisemnie, w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nagłośnienie 1 Kpl.: - kolumna aktywna (2 szt.): końcówka mocy RMS 300-400 W,statyw pod kolumnę (2 szt.): mikrofon bezprzewodowy (2 szt.): mikser, przewody XLR 10m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32343000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Piec wielofunkcyjny, kręgowy do wtapiania, malowania porcelany, wypalania dekoracji na szkle i ceramice 1 kpl.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42340000-1, 42340000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Piec chlebowy do użytku zewnętrznego 1 Kpl.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42330000-8, 45262630-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mikroskop 20 szt., Deszczomierz do osadzenia 1 Szt., Lupa ręczna 20 Szt., Zestaw wyposażenia doświadczalnego 10 kpl.,Stojak do probówek 10 Szt., Zestaw narzędzi badawczych do badania gleby 6 Kpl., Zestaw przyrządów laboratoryjnych (5 elementów) w zestawie 10 Kpl., Model edukacyjny 2 szt., Zestaw narzędzi badawczych do badania wody 6 Kpl., Zestaw do pobierania prób glebowych 10 Kpl., Sita glebowe 2 Kpl., Zestaw obrazujący z czego powstają gleby 1 Kpl., Opak. pasków wskaźnikowych 5 Opak.,Pakiet do badania fosforanów w roztworach wodnych metodą kolorymetryczną 4 pakiety, Pakiet do badania azotanów w wodzie i glebie metodą kolorymetryczną 2 Pakiety, Opak. pasków wskaźnikowych 10 Opak., Okulary ochronne 60 Szt.,Palnik alkoholowy 5 szt., Stojak na palnik alkoholowy 5 szt., Teleskop zwierciadlany 1 Szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38634000-8, 38125000-7, 38624000-5, 38000000-5, 18142000-6, 42310000-2, 38635000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Pakiet nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogródek meteorologiczny dydaktyczno- szkolny: 1 Kpl.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38120000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Pakiet nr 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kosiarka spalinowa 1 Szt., Kosa spalinowa 1 Szt., Ławka 2 Szt., Stół ogrodowy 3 Szt., Kosz na śmieci 2 Szt., Siewnik ręczny 2 Szt., Szufla 3 Szt., Sekator 2 Szt., Motyka jednopałąkowa 3 Szt., Łopatka 15 Szt., Grabie 3 Szt., Grabie 3 Szt., Widły 2 Szt., Sadzarka do cebul kwiatowych 3 Szt., Wiadro 3 Szt., Uniwersalne nożyczki ogrodowe 3 Szt., Wiadro 3 Szt., Siekiera 2 Szt., Piła do drewna 2 Szt., Zestaw narzędzi ogrodniczych do plewienia 3 Kpl., Świder ręczny 2 Szt., Sekator 2 Szt., Sekator 3 Szt., Łopata do śniegu 2 Szt., Widły 2 Szt., Młotek ślusarski 3 Szt., Piła kabłąkowa 2 Szt., Sekator 1 Szt., Kultywator 2 Szt., Rozsiewacz 5 Szt., Szpadelek dziecięcy 25 Szt., Opryskiwacz ogrodowy 1 Szt., Wąż ogrodowy 2 Szt., Środek owadobójczy 10 Szt., Środek chwastobójczy 6 Szt., Środek grzybobójczy 10 Szt., Środek przeciw ślimakom 10 Szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16311000-8, 39142000-9, 34928480-6, 44511200-7, 44511120-2, 44511310-1, 44511100-6, 44511340-0, 44511300-8, 44511200-7, 39224330-0, 44511400-9, 39237000-2, 44512300-5, 24452000-7, 24453000-4, 24457000-2, 24450000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Pakiet nr 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pufa- kostka świetlicowa 10 Szt., Stolik z blatem kwadratowym 11 Szt., Krzesło 97 Szt., Stolik kwadratowy 12 Szt., Regał 15 Szt., Tablica magnetyczno – suchościeralna 1 Szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39143300-9, 39130000-2, 30195900-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Pakiet nr 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rolety - POKOJE EDUKACYJNE 18 Kpl., Rolety– POKOJE GOŚCINNE 16 Kpl., Roleta - ŁAZIENKI, WC 7 Kpl., Roleta - ŁAZIENKI, WC – poddasze 4 Kpl., Roleta - POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 14 Kpl., Roleta –KUCHNIA,JADALNIA 4 Kpl.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39515410-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Pakiet nr 15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lampka nocna stołowa 21 Szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31521100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17Nazwa: Pakiet nr 17
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odkurzacz przemysłowy 1 Szt., Pralko suszarka 1Szt., Suszarka do włosów 1 Szt., Żelazko 1 Szt., Czajnik elektryczny 2 Szt., ., warnik do wody 2 szt., Lodówko zamrażarka 1 Szt., Lodówka 1 Szt., Kuchenka elektryczna 1 Szt., Płyta elektryczna 1 Szt., Okap 2 Szt., Kuchenka mikrofalowa 1 Szt., Czajnik bezprzewodowy 4 Szt., Przedłużacz elektryczny 20 Szt., Kuchenka elektryczna 7 Szt., Blender gastronomiczny 7 Szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42999100-6, 39713210-8, 39712210-1, 39713500-8, 39711000-9, 39711100-0, 39711361-7, 39711420-9, 39714000-0, 39711362-4, 31224810-3, 39711211-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18Nazwa: Pakiet nr 18
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kosz 17 Szt., Kosz 5 Szt., Kosz 8 Szt., Kosze do segregacji odpadów 3 Szt., Wieszak na ubrania 6 Szt., Wieszak ścienny 7 Szt., Suszarka do ubrań 2 Szt., Deska do prasowania 2 Szt., Pojemnik/ kosz na bieliznę 3 Szt., Kosz do noszenia na pranie 3 Szt., Wiadro 5 Szt., Zestaw do mycia:3 Kpl., Szczotka / miotła 2 Szt., Szufelka 2 Szt., Miotła 3 Szt., Szufelka 3 Szt., Wycieraczka na buty 5 Szt., Wycieraczka wejściowa wewnętrzna 2 Szt., Lustro szklane 18 Szt., Lustro szklane 2 Szt., Dozownik do mydła: 20 Szt., Podajnik ręczników papierowych 20 Szt., Uchwyt metalowy do papieru toaletowego 24 Szt., Szczotka WC + pojemnik stojak 24 Szt., Wieszak łazienkowy 5 Szt., Wieszak łazienkowy 8 Szt., Wieszak ścienny ubraniowy 3 Szt., Ręczniki ściereczki kuchenne 6 Szt., Gąbka kuchenna 20 Szt., Rękawice 20 Szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39221000-7, 39136000-4, 39713211-5, 39224330-0, 39224200-0, 39224100-9, 39224300-1, 39200000-4, 39299300-7, 39831700-3, 44410000-7, 39224310-4, 39136000-4, 18424300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19Nazwa: Pakiet nr 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Patelnia 1 Szt., Chlebak 1 Szt., Serwis obiadowy 9 Kpl., Cukiernica 3 Szt., Kubki 50 Szt., Kpl. Salaterek 15 Kpl., Dzbanek ARC 3Szt., Kpl. Sztućców 9 Kpl., Nóż szefa kuchni 2 Szt.,Nóż do obierania 2 Szt., Chochla/ nabierka wazowa 2 Szt., Deska do krojenia 4 Szt., Deska do krojenia 4 Szt., Miska do mieszania 5 Szt., Taca 5 Szt., Cedzak/ durszlak 1 Szt., Miski 15 Kpl., Łopatko szpatułka kuchenna 15 Szt., Suszarka duża na naczynia/ ociekacz 3 Szt., Kpl. Noży 3 Kpl., Garnek 14 Szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39221100-8, 39221200-9, 39223000-1, 39241120-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: