Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Przetarg

USŁUGA KONSERWACJI, SERWISU I KONFIGURACJI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW OCHRONY ORAZ DOSTAWA I WYMIANA URZĄDZEŃ PO UPŁYWIE RESURSU EKSPLOATACYJNEGO

28-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
ul. Jana Ostroroga 35,01-163 Warszawa
tel. 261 853 247
fax. 261 853 070
e-mail: ozzw.szp@ron.mil.pl
http:// https://ozzw.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 629517-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej: USŁUGA KONSERWACJI, SERWISU I KONFIGURACJI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW OCHRONY ORAZ DOSTAWA I WYMIANA URZĄDZEŃ PO UPŁYWIE RESURSU EKSPLOATACYJNEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej, krajowy numer identyfikacyjny 14238025400000, ul. ul. Jana Ostroroga  35 , 01-163  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 853 247, e-mail ozzw.szp@ron.mil.pl, faks 261 853 070.
Adres strony internetowej (URL): https://ozzw.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
JEDNOSTKA WOJSKOWA
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozzw.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozzw.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Adres skrzynki podawczej ePUAP: Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej (/OZZW/SkrytkaESP)

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KONSERWACJI, SERWISU I KONFIGURACJI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW OCHRONY ORAZ DOSTAWA I WYMIANA URZĄDZEŃ PO UPŁYWIE RESURSU EKSPLOATACYJNEGO
Numer referencyjny: RZP/44/PN/S/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, serwisu i konfiguracji zintegrowanych systemów ochrony oraz dostawa i wymiana urządzeń po upływie resursu eksploatacyjnego na terenie k-1039 w Warszawie i k-1023 w Mińsku Mazowieckim.

II.5) Główny kod CPV: 31711000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45312000-7
50711000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż - posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności, - posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego - jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, lub aby spełniał inne wymogi określone w tym załączniku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż określona w Rozdziale VI SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż: - zrealizował lub realizuje usługi, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, - w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający zażąda następujących oświadczeń lub dokumentów, które składane są w oryginale, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem tj. kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:2.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2.1.2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;2.1.3.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;2.1.4.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;2.1.5.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;2.1.6.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;2.1.7.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.;2.1.8.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.;2.1.9.oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);2.1.10.na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną (ePUAP lub poczta Zamawiającego) w formie elektronicznej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wg wzoru - załącznik do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający zażąda:3.1. ważnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, wydanej na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;3.2. ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego minimum trzeciego stopnia o klauzuli POUFNE lub wyższej zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;5.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający zażąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Z informacji musi wynikać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 317 000,00 zł (przy składaniu oferty na dwa zadania), w tym:dla zadani nr 1 – kwota nie mniejsza niż 222.000,00 zł, dla zadania nr 2 – kwota nie mniejsza niż 95.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp)6.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda: 6.1. w zakresie zadania nr 1 dokumentów :1. Wszystkie osoby wykonujące usługę konserwacji muszą mieć ukończony Kurs Continuum – konfiguracja systemu – C1 oraz Kurs Continuum – kontrola dostępu – C3a Certyfikat2. Wszystkie osoby realizujące czynności konserwacji muszą być przeszkolone z zakresu stosowania Normy Obronnej NO-04-A004-8:2016. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.3. Wszystkie osoby realizujące czynności konserwacji muszą być przeszkolone z zakresu ochrony informacji niejawnych. Oświadczenie indywidulane wg. wzoru z Instrukcji BezpieczeństwaPrzemysłowego (zał.nr 8a do SIWZ) dot. przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych4. Wszystkie osoby realizujące czynności konserwacji muszą posiadać informacje o niekaralności z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego Informacja o niekaralności z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego5. Wszystkie osoby realizujące czynności konserwacji muszą posiadać zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego. Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub legitymacja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.6. Wszystkie osoby wykonujące usługę konserwacji powinny posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”. 7. Wszystkie osoby wykonujące usługę konserwacji powinny posiadać odbyty kurs/szkolenie z zakresu instalowania lub projektowania systemów alarmowych, Zaświadczenie o odbyciu kursu/ szkolenia.8. Przynajmniej jedna osoba wykonująca usługę konserwacji musi mieć ukończone szkolenie w zakresie konfiguracji systemu Andover Continuum na poziomie C2, C4 Certyfikat9. Przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat autoryzacyjny uprawniający do obsługi systemu sterującego przez centralę Satel Integra 32, Andover Continuum, GALAXY Dimension Certyfikat autoryzacyjny10. Przynajmniej jedna osoba musi posiadać przeszkolenie w dziale programowania w Plain English Certyfikat11. Przynajmniej jedna osoba realizująca czynności konserwacji musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” do 1 kV. Świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” do 1 kV.6.2. w zakresie zadania nr 2 dokumentów :1. Wszystkie osoby wykonujące usługę konserwacji muszą mieć ukończony Kurs Continuum – konfiguracja systemu – C1 oraz Kurs Continuum – kontrola dostępu – C3a Certyfikat2. Wszystkie osoby realizujące czynności konserwacji muszą być przeszkolone z zakresu stosowania Normy Obronnej NO-04-A004-8:2016. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.3. Wszystkie osoby realizujące czynności konserwacji muszą być przeszkolone z zakresu ochrony informacji niejawnych. Oświadczenie indywidulane wg. wzoru z Instrukcji BezpieczeństwaPrzemysłowego (zał.nr 8a do SIWZ) dot. przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych4. Wszystkie osoby realizujące czynności konserwacji muszą posiadać informacje o niekaralności z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego Informacja o niekaralności z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego5. Wszystkie osoby realizujące czynności konserwacji muszą posiadać zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego. Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub legitymacja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.6. Wszystkie osoby wykonujące usługę konserwacji powinny posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnycho klauzuli co najmniej „poufne” Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”. 7. Wszystkie osoby wykonujące usługę konserwacji powinny posiadać odbyty kurs/szkolenie z zakresu instalowania lub projektowania systemów alarmowych, Zaświadczenie o odbyciu kursu/ szkolenia.8. Przynajmniej jedna osoba wykonująca usługę konserwacji musi mieć ukończone szkolenie w zakresie konfiguracji systemu Andover Continuum na poziomie C2, C4 Certyfikat9. Przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat autoryzacyjny uprawniający do obsługi systemu sterującego przez centralę Satel Integra 32, Andover Continuum, GALAXY Dimension Certyfikat autoryzacyjny10. Przynajmniej jedna osoba musi posiadać przeszkolenie w dziale programowania w Plain English Certyfikat11. Przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone szkolenie uprawniające do obsługi systemu alarmowego GALAXY Dimension; LSM-256 Świadectwo/certyfikat12. Przynajmniej jedna osoba realizująca czynności konserwacji musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” do 1 kV. Świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” do 1 kV.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.3. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza, aby wykaz dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wykazanie zarówno jednej usługi, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania w wysokości nie mniejszej niż 317 000,00 zł (przy składaniu oferty na dwa zadania), w tym:dla zadania nr 1 – kwota nie mniejsza niż 222.000,00 złdla zadania nr 2 – kwota nie mniejsza niż 95.000,00 złlub kilku odpowiadających rodzajowo usług o niższych wartościach na łączne kwoty nie mniejsze niż wymagane. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ. 7. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 1a i nr 1b do SIWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej dostarczenia opisu przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem wszystkich parametrów opisanych przez Zamawiającego, odpowiednio w załączniku nr 1a, 1b do SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, opis uzupełniony o dokumenty potwierdzające te parametry.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium.2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy i 00/100), w tym: na zadanie nr 1 – 8.400,00 zł, na zadanie nr 2 – 3.600,00 zł3. Wadium zabezpieczające ofertę może być wniesione w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:3.1. pieniądzu,3.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3.3. gwarancjach bankowych,3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018, poz. 110 z późn.zm.).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku NBP O/O Warszawa, nr rachunku 30 1010 1010 0135 5013 9120 2000 z dopiskiem na przelewie: „Wadium RZP/44/PN/S/2019, zadanie nr ……”. O terminie wniesienia wadium, decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego i uznanych na koncie Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, np. gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa, należy przekazać, pod rygorem nieważności, w oryginale w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony gwaranta (przedstawiciela gwaranta).6. Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest zasadne.7. Wprowadzenie do gwarancji/poręczenia treści warunkujących w jakikolwiek sposób dokonanie przez Gwaranta czynności, skutkować będzie brakiem uznania gwarancji/poręczenia za prawidłowe, chyba że wynikają one z przepisów prawa.8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b).9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium Wykonawcom, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
K1 cena konserwacji systemów za dwa półrocza50,00
K2 cena części podlegających wymianie wynikającej z upływającego resursu 30,00
K3 czas reakcji na zgłoszoną awarię20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Na podstawie art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, zastrzega się dokonanie zmian treści umowy w zakresie:4.1. zmiany miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia, w tym zmiany organizacyjne;4.2. zmiany w zakresie wynagrodzenia umownego Wykonawcy – w przypadku, gdy wprowadzenie zmian będzie następstwem zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), mającej zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy za część przedmiotu umowy wykonywaną po tym terminie, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian;4.3. zmiany w zakresie przedmiotu umowy – w przypadku zmian w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych, funkcjonalnych sprzętu na parametry bardziej nowoczesne lub ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego;4.4. zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub Wykonawcy, czy też z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, a mają wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;4.5. zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia – jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego i nie wprowadzą warunków, które gdyby zostały ujęte w procedurze przetargowej udzielania zamówienia, umożliwiłyby wybór innej oferty niż ta, która została wybrana pierwotnie;4.6. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści umowy z ofertą;4.7. wystąpienia potrzeby zmiany zawartej umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub okoliczności zaistnienia siły wyższej;4.8. konieczności wprowadzenia innych zmian do umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej.5. Wszelkie zmiany dotyczące treści umowy dokonywane będą w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert: 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2019 roku, o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego. II. Oferta i oświadczenia: 1. W niniejszym postępowaniu wymagane jest złożenie oferty oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp., w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. IV. Klauzula informacyjna RODO: 1. Szczegółowe informacje dot. klauzuli informacyjnej RODO zawarte są w SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 – Usługa konserwacji, serwisu i konfiguracji zintegrowanych systemów ochrony oraz dostawa i wymiana urządzeń po upływie resursu eksploatacyjnego na terenie k-1039 w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, serwisu i konfiguracji zintegrowanych systemów ochrony oraz dostawa i wymiana urządzeń po upływie resursu eksploatacyjnego na terenie k-1039 w Warszawie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31711000-3, 45312000-7, 50711000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
K1 cena konserwacji systemów za dwa półrocza50,00
K2 cena części podlegających wymianie wynikającej z upływającego resursu 30,00
K3 czas reakcji na zgłoszoną awarię20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 – Usługa konserwacji, serwisu i konfiguracji zintegrowanych systemów ochrony oraz dostawa i wymiana urządzeń po upływie resursu eksploatacyjnego na terenie k-1023 w Mińsku Mazowieckim.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, serwisu i konfiguracji zintegrowanych systemów ochrony oraz dostawa i wymiana urządzeń po upływie resursu eksploatacyjnego na terenie k-1023 w Mińsku Mazowieckim.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31711000-3, 45312000-7, 50711000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
K1 cena konserwacji systemów za dwa półrocza50,00
K2 cena części podlegających wymianie wynikającej z upływającego resursu30,00
K3 czas reakcji na zgłoszoną awarię20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: