Stäubli Łódź Sp. z o.o.
FLIR SYSTEMSFLIR SYSTEMS

Przetarg

"Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg"

25-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
ul. Poznańska 49,62-510 Konin
tel. 632 459 475
fax. 632 458 380
e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
http:// www.pwik-konin.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 526598-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie: "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt nr POIS.01.01.01-00-0006/18 pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, krajowy numer identyfikacyjny 31002518700000, ul. ul. Poznańska  49 , 62-510  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 459 475, e-mail pwikkonin@pwik-konin.com.pl, faks 632 458 380.
Adres strony internetowej (URL): www.pwik-konin.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pwik-konin.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwik-konin.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 62-510 Konin, pok.102 (I piętro) Punkt Kancelaryjny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg"
Numer referencyjny: DOP/2/451/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg”.Zakres rzeczowy robót: Etap I (prace budowlano-montażowe):1. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2182,95 kW składającej się z 5940 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 330 W zlokalizowanych na gruncie oraz 675 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 330 W zamontowanych na dachu wiaty na osad odwoniony oraz 30 inwerterów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 60 kW. 2. Budowa instalacji elektroenergetycznych instalacji niskiego i średniego napięcia, układów pomiarowych, kontenera technologicznego z transformatorem, konstrukcji wsporczych dla paneli PV, telekomunikacyjnych instalacji do sterowania pracą farmy i monitoringu oraz przyłącza kablowego SN do sieci rozdzielczej.3. Rozbudowa rozdzielni SN i budowa wielofunkcyjnego zespołu zabezpieczeniowego typu uREG wraz z dostawą zapasowego sterownika typu uREG.4. Wykonanie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej.5. Umożliwienie pobierania danych do systemu SCADA PWiK.Etap II (uruchomienie instalacji, przyłączenie do sieci OSD i rozpoczęcie wytwarzania energii):1. Przeprowadzenie procedury przyłączenia modułu wytwarzania typu B do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA.:1) opracowanie i złożenie oświadczenia o gotowości do przyłączenia modułów wytwarzania energii typu B współpracujących z siecią elektroenergetyczną ENERGA - OPERATOR SA wraz z kompletem załączników wymaganych przez Energa-Operator SA, w szczególności: a) uzgodnione z Operatorem nastawy zabezpieczeń i odpowiednie regulacje modułu wytwarzania z siecią Energa-Operator SA w miejscu przyłączenia; b) protokoły badań transformatorów; c) protokoły badań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń łączności oraz telemechaniki;d) protokoły badań odbiorczych urządzeń wytwórczych; e) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania instalacji przyłączanej m.in. z Prawem budowlanym i uzgodnioną przez Energa-Operator SA dokumentacją;f) dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami;g) uzgodnioną z RDM/CDM instrukcję współpracy ruchowej;h) oświadczenie inwestora (Zamawiającego), o gotowości instalacji przyłączanej w zakresie objętym umową o przyłączenie;i) harmonogram uruchomienia elektrowni (dotyczy urządzeń i instalacji wytwórczych);j) certyfikaty sprzętu oraz symulacje w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie: „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” - dostępnym na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA;k) elektryczny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający przyłączenie źródła z zaznaczonym miejscem rozgraniczenia własności stron;2) doprowadzenie do skutecznego odbioru instalacji przez ENERGA – OPERATOR S.A. umożliwiającego Zamawiającemu wytwarzanie energii elektrycznej w tej instalacji.Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zawarty jest w dokumentacji technicznej umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231400-9
45232200-4
45314300-4
45315300-1
45315600-4
45316000-5
45316100-6
45316110-9
45310000-3
45315100-9
45317000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9361204,93
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:a) osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym równy co najmniej wartości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych)b) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać go łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:a) wykaże się doświadczeniem zawodowym gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 0,2 MW.b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności wskaże osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.Kierownik Budowy (1 osoba) - (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) posiadająca następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia:- wykształcenie wyższe inżynierskie,- co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty lub doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót,- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania,- aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub równoważne według przepisów kraju jego uzyskania. Kierownik robót elektrycznych (1 osoba) - (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) posiadająca następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia:- wykształcenie wyższe inżynierskie,- co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty lub doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót,- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania,- aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub równoważne według przepisów kraju jego uzyskania.Uwaga:Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia dwóch funkcji jednocześnie. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać go łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) sprawozdania finansowego albo jego stosownej części potwierdzającej spełnianie ww. wymogu, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;c) wykazu robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonaned) dowodów, określających, że wymienione w ww. wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.e) wykazu osób (Kierownik Budowy, Kierownik robót elektrycznych) wg załącznika nr 5, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów dotyczących paneli fotowoltaicznych, inwerterów i konstrukcji wsporczych w postaci:a) kart katalogowych; b) deklaracji zgodności; c) aprobat technicznych.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pwik-konin.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp;b)Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w przepisie art. 22a Pzp przedstawienia dokumentów wymienionych w III.4;c) wypełniony formularz oferty – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Tomu IV SIWZ;d) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót, z podaniem wskaźników do kosztorysowania przyjętych do wyceny robót objętych kosztorysem. Kosztorys ofertowy musi być załączony w formie pisemnej jak i na płycie CD w formacie XLS - stanowiący załącznik do Tomu II (OPZ) SIWZe) oświadczenia, o których mowa w pkt. VI SIWZ – zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do Tomu IV SIWZ;f) dowód wniesienia wadium;g) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia zasobów (jeżeli dotyczy);h) stosowne pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) - w przypadku, podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569 z dopiskiem „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg”. Wniesienie wadium w tej formie uważa się za skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.3. Osobą umocowana do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku Zamawiającego jest: Patrycja Krzemińskatel. (+48 63) 240 39 19 w dni robocze - w godz. 7:00 - 15:00 fax (+48 63) 245 83 80e-mail: p.krzeminska@pwik-konin.com.pl4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.6 Pzp.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, powinna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym Prawem, wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i winna zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub innego podmiotu udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę i przedmiot zamówienia, datę ogłoszenia przetargu;b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem;c) kwotę gwarancji i/lub poręczenia;d) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia;e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – (pok. 102, I piętro - „Punkt Kancelaryjny”), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty lub załączyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie z oznaczeniem - „Oryginał wadium - do postępowania na budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg”.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi na panele fotowoltaiczne, inwertery i konstrukcje wsporcze (GiR P,I,KW) 30,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi na pozostałe elementy przedmiotu zamówienia (GiR PE) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na warunkach określonych w Tomie III SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH