Stäubli Łódź Sp. z o.o.
FLIR SYSTEMSFLIR SYSTEMS

Przetarg

ROZBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH PRZY UL. MICKIEWICZA

21-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7,25-352 Kielce
tel. 41 3649941, 3649974
fax. 413 649 994
e-mail: przetarg@prokuratura.kielce.pl
http:// www.prokuratura.kielce.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 542449-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach: ROZBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH PRZY UL. MICKIEWICZA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 31300000000000, ul. ul. Mickiewicza  7 , 25-352  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3649941, 3649974, e-mail przetarg@prokuratura.kielce.pl, faks 413 649 994.
Adres strony internetowej (URL): www.prokuratura.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.prokuratura.kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KIELCACH PRZY UL. MICKIEWICZA
Numer referencyjny: PO VII WB 261.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i nadbudowa budynków Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Mickiewicza nr 7 i nr 9, budowa łącznika pomiędzy tymi budynkami, budowa instalacji wewnętrznych m.in.: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji z odzyskiem ciepła, przeciwpożarowej, alarmowej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, klimatyzacji, a także wykonanie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, (energii elektrycznej) oraz wykonanie zagospodarowania terenu w tym m.in.: chodników, parkingu i altany śmietnikowej. Budynek ma być w wybudowany zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto prace rozbiórkowe budynku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 9 wraz z wykonaniem pali betonowych wokół trzech pozostawionych ścian i ściany sąsiedniego budynku oraz rozbiórkę garażu znajdującego się na dziedzińcu budynku przy ul. Mickiewicza 7. Budynek znajdujący się u zbiegu ulic Wesołej i Mickiewicza (przeznaczony do częściowej rozbiórki) nie jest obiektem zabytkowym ale jest elementem zabytkowej zabudowy ul. Wesołej wpisanej do rejestru zabytków pod nr A 391 oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 898. Zamawiający informuje, iż w lokalizacji inwestycji istnieje ograniczona możliwość składowania materiałów budowlanych oraz zaplecza budowlanego, co wykonawcy winni uwzględnić w trakcie opracowania ofert. Całość zadania podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przeprowadzenia robót budowlanych i oddaniu do użytkowania budynku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 9 wraz z wykonaniem windy i łącznika między budynkami. Drugi etap obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych w budynku przy ul. Mickiewicza 7. Po zakończeniu etapu 1 Zamawiający zastrzega sobie czas na przeprowadzenie przeniesienia pracowników wraz z meblami i wyposażeniem między budynkami.

II.5) Główny kod CPV: 45216110-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231000-5
45100000-8
45000000-9
45000000-0
45400000-1
45110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:a) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 2.500.000,00 zł,b) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2.000.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej: dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej (biurowiec) lub mieszkalnego (zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) za kwotę min. 10.000.000,00 zł brutto każda, zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ponadto Wykonawca wykaże się wykonaniem minimum jednej roboty budowlanej polegającej na rozbiórce budynku za kwotę min. 500.000,00 zł brutto.Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.Ponadto Wykonawca winien wykazać, iż będzie dysponował przewidzianymi do kierowania robotami w poszczególnych branżach budowlanych osobami posiadającymi uprawnienia w nw. specjalnościach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu i dokumentów wymienionych w rozdz. IX ust. 2 siwz. Wykonawca przedstawi informację stanowiącą podstawę dysponowanie tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz. Wymagana forma dokumentu – oryginał 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XV ust. 1 siwz.3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do siwz,Wymagana forma dokumentu – oryginał, 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do siwz. Wymagana forma dokumentu – oryginał5) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” w sposób opisany w rozdz. XV ust. 1 siwz6) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” w sposób opisany w rozdz. XV ust. 1 siwzUwaga!Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 2 dotyczące tych podmiotów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wg wzoru określonym w Załączniku nr 4 do siwz, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz musi zawierać zrealizowanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie budynku użyteczności publicznej (biurowiec) lub mieszkalnego (zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) za kwotę min. 10.000.000,00 zł brutto każda oraz minimum jednej roboty budowlanej polegającej na rozbiórce budynku za kwotę min. 500.000,00 zł brutto.Wymagana forma dokumentów:a) wykaz robót budowlanych – oryginał,b) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” w sposób opisany w rozdz. XV ust. 1 siwz.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 100.000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi wskazywać postępowanie i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w siedzibie zamawiającego, pok. 13, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale XV ust. 2 niniejszej siwz z dopiskiem „WADIUM”, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer: 96 1010 1238 0805 0713 9120 0000. Na dowodzie wpłaty należy określić, jakiego przetargu dotyczy. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data, godzina) nastąpi uznanie rachunku zamawiającego. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie „Wadium – Rozbudowa z nadbudową budynków Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Mickiewicza”.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.7. Zamawiający zwróci wadium:1) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9;2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Uwaga:Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, w następujących przypadkach: 1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia,2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;4) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy,5) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych,6) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,7) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, związanej ze zmianą sposobu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy, w następujących przypadkach:1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w projekcie, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych,g) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,h) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji,i) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji.3. Przy modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębniają:1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne,3) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których nie przewidywała dokumentacja projektowa i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, a które wymagają zlecenia w ramach odrębnego zamówienia.4. Zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust 3 pkt 1 i 2, mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy, którego podstawę stanowić będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i w razie konieczności Projektanta. 5. Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, na wniosek Wykonawcy. 6. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: 1) opis propozycji zmiany,2) uzasadnienie zmiany,3) obliczenie kosztów zmiany w postaci: a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych, w stosunku do robót przewidzianych umową, zawierającego wycenę robót zamiennych z podaniem podstaw ich kalkulacji w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte w dokumentach określonych w § 5 pkt. 5, b) kosztorysu na roboty zaniechane w oparciu o dokumenty określone w § 5 pkt 5, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie średnie ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty, 4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie.7. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one ust. 2 pkt 2 również autora projektu.8. Kosztorysy, o których mowa w ust. 6 pkt 3, muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 9. W przypadku, gdy o dokonanie zmian zakresu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z § 5 pkt 5, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 10. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do umowy. 11. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 i 5. 12. Zawarcie umowy na roboty dodatkowe, o której mowa w ust. 3 pkt 3, możliwe będzie po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, podstawę którego stanowić będzie protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zaakceptowany przez Zamawiającego, a podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i w razie konieczności Projektanta.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH