Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Przetarg

Remont sieci trakcyjnej na terenie miasta Wrocławia w zakresie: Zadanie A pn. „Wymiana linii nośnej we Wrocławiu od izolatora sekcyjnego przy ul. Weigla do izolatora przy ul. Sztabowej we Wrocławiu dla obu kierunków torów”; Zadanie B pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Powstańców Śląskich - ul. Hallera we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”; Zadanie C pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Rondo Reagana we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”

21-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa ,50-316 Wrocław
tel. 071 3250800, 3250817
fax. 713 250 816
e-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
http:// www.mpk.wroc.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 542604-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.: Remont sieci trakcyjnej na terenie miasta Wrocławia w zakresie: Zadanie A pn. „Wymiana linii nośnej we Wrocławiu od izolatora sekcyjnego przy ul. Weigla do izolatora przy ul. Sztabowej we Wrocławiu dla obu kierunków torów”; Zadanie B pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Powstańców Śląskich - ul. Hallera we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”; Zadanie C pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Rondo Reagana we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 93087978800000, ul. ul. Bolesława Prusa  , 50-316  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3250800, 3250817, e-mail przetarg@mpk.wroc.pl, faks 713 250 816.
Adres strony internetowej (URL): www.mpk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sieci trakcyjnej na terenie miasta Wrocławia w zakresie: Zadanie A pn. „Wymiana linii nośnej we Wrocławiu od izolatora sekcyjnego przy ul. Weigla do izolatora przy ul. Sztabowej we Wrocławiu dla obu kierunków torów”; Zadanie B pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Powstańców Śląskich - ul. Hallera we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”; Zadanie C pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Rondo Reagana we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”
Numer referencyjny: KU.241/pn28_2020/WW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sieci trakcyjnej na terenie miasta Wrocławia w zakresie:1) Zadanie A pn. „Wymiana linii nośnej we Wrocławiu od izolatora sekcyjnego przy ul. Weigla do izolatora przy ul. Sztabowej we Wrocławiu dla obu kierunków torów”;2) Zadanie B pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Powstańców Śląskich - ul. Hallera we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”;3) Zadanie C pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Rondo Reagana we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”;- na warunkach określonych w umowie (stanowiącej część II SIWZ) oraz zgodnie z Ogólnymi Wytycznymi Zamawiającego, Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część III SIWZ)

II.5) Główny kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232200-4
45234126-5
45315300-1
45315600-4
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 154
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że okres realizacji zamówienia może zostać skrócony, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. Realizacja przedmiotu zamówienia wymagana jest w terminie 22 tygodni, tj. w terminie 154 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca deklarując skrócenie terminu o 10 dni, tj. w terminie 144 dni od daty podpisania umowy lub skrócenie terminu o 20 dni, tj. w terminie 134 dni od daty podpisania umowy – otrzyma dodatkowe punkty.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną związaną z budową lub eksploatacją sieci trakcyjnej o łącznej wartości nie niższej niż:- dla Zadania A: 300.000,00 zł brutto,- dla Zadania B: 200.000,00 zł brutto,- dla Zadania C: 400.000,00 zł brutto,b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia:- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz SEP do 1 kV w zakresie dozoru i eksploatacji, - co najmniej 4 monterami z uprawnieniami SEP do 1kV w zakresie eksploatacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w postaci co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej związanej z budową lub eksploatacją sieci trakcyjnej o łącznej wartości nie niższej niż: - dla Zadania A: 300.000,00 zł brutto,- dla Zadania B: 200.000,00 zł brutto,- dla Zadania C: 400.000,00 zł brutto,wraz z podaniem jej rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do IDW.b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz SEP do 1 kV w zakresie dozoru i eksploatacji, - co najmniej 4 monterami z uprawnieniami SEP do 1kV w zakresie eksploatacji,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do IDW.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium:- dla Zadania A w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),- dla Zadania B w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),- dla Zadania C w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100),do upływu terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego – MPK Wrocław Sp. z o.o.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., nr: 58 1020 5226 0000 6902 0336 1680 wraz z dopiskiem „Wadium: KU.241/pn28_2020/WW”. Szczegółowe informacje na temat wnoszenia wadium zostały określone w pkt. 13 IDW.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Skrócony termin realizacji 20,00
Okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający określił zakres oraz warunki wprowadzenia zmian w §10 Wzoru umowy, stanowiącym część II SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie A pn. „Wymiana linii nośnej we Wrocławiu od izolatora sekcyjnego przy ul. Weigla do izolatora przy ul. Sztabowej we Wrocławiu dla obu kierunków torów”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sieci trakcyjnej na terenie miasta Wrocławia w zakresie Zadania A pn. „Wymiana linii nośnej we Wrocławiu od izolatora sekcyjnego przy ul. Weigla do izolatora przy ul. Sztabowej we Wrocławiu dla obu kierunków torów”;- na warunkach określonych w umowie (stanowiącej część II SIWZ) oraz zgodnie z Ogólnymi Wytycznymi Zamawiającego, Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część III SIWZ)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45232200-4, 45234126-5, 45315300-1, 45315600-4, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 154
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócony termin realizacji20,00
Okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający informuje, że okres realizacji zamówienia może zostać skrócony, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. Realizacja przedmiotu zamówienia wymagana jest w terminie 22 tygodni, tj. w terminie 154 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca deklarując skrócenie terminu o 10 dni, tj. w terminie 144 dni od daty podpisania umowy lub skrócenie terminu o 20 dni, tj. w terminie 134 dni od daty podpisania umowy – otrzyma dodatkowe punkty.


Część nr: 2Nazwa: Zadanie B pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Powstańców Śląskich - ul. Hallera we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sieci trakcyjnej na terenie miasta Wrocławia w zakresie Zadania B pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Powstańców Śląskich - ul. Hallera we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”;- na warunkach określonych w umowie (stanowiącej część II SIWZ) oraz zgodnie z Ogólnymi Wytycznymi Zamawiającego, Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część III SIWZ)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45232200-4, 45234126-5, 45315300-1, 45315600-4, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 154
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócony termin realizacji20,00
Okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający informuje, że okres realizacji zamówienia może zostać skrócony, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. Realizacja przedmiotu zamówienia wymagana jest w terminie 22 tygodni, tj. w terminie 154 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca deklarując skrócenie terminu o 10 dni, tj. w terminie 144 dni od daty podpisania umowy lub skrócenie terminu o 20 dni, tj. w terminie 134 dni od daty podpisania umowy – otrzyma dodatkowe punkty.


Część nr: 3Nazwa: Zadanie C pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Rondo Reagana we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sieci trakcyjnej na terenie miasta Wrocławia w zakresie Zadania C pn. „Wymiana przewodu jezdnego na węźle ul. Rondo Reagana we Wrocławiu dla wszystkich kierunków torów wraz z łukami”;- na warunkach określonych w umowie (stanowiącej część II SIWZ) oraz zgodnie z Ogólnymi Wytycznymi Zamawiającego, Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część III SIWZ)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45232200-4, 45234126-5, 45315300-1, 45315600-4, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 154
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócony termin realizacji20,00
Okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający informuje, że okres realizacji zamówienia może zostać skrócony, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. Realizacja przedmiotu zamówienia wymagana jest w terminie 22 tygodni, tj. w terminie 154 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca deklarując skrócenie terminu o 10 dni, tj. w terminie 144 dni od daty podpisania umowy lub skrócenie terminu o 20 dni, tj. w terminie 134 dni od daty podpisania umowy – otrzyma dodatkowe punkty.