Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Przetarg

Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Brzezince – dokończenie zadania

29-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Oświęcim
Zamkowa 12,32-600 Oświęcim
tel. 33 844 95 00
fax. 33 844 95 10
e-mail: gmina@gminaoswiecim.pl
http:// www.gminaoswiecim.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 555814-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

Urząd Gminy Oświęcim: Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Brzezince – dokończenie zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Oświęcim, krajowy numer identyfikacyjny 54046900000000, ul. Zamkowa  12 , 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 844 95 00, e-mail gmina@gminaoswiecim.pl, faks 33 844 95 10.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaoswiecim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,m,330563,2020.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,m,330563,2020.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, pok. 10A Dziennik Podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Brzezince – dokończenie zadania
Numer referencyjny: WI.2712.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dokończenie robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Brzezince.Zakres zadania obejmuje:-Wyniesienie granic pasa drogowego(wznowienie, ustalenie) oraz wykonanie stabilizacji stałych punktów granicznych nieruchomości wytyczających pas drogowy po zakończeniu wszystkich prac-dokończenie budowy chodników-dokończenie budowy ścieżki rowerowej -dokończenie zjazdów-dokończenie robót w rejonie połączenia z ul. Czernichowską,-zabudowa urządzeń zabezpieczających ruch pieszych-wykonanie zieleni drogowej zgodnie z projektem ,-wykonanie oznakowania drogowego(pionowego i poziomego) zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu,-montaż oświetlenia drogi,-budowę chodnika – od drogi odbarczającej do wjazdu na parking Centrum Obsługi Turystów.Szczegółowy zakres robót obejmują dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w częściach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót należy traktować łącznie.Uwagi dodatkowe:1) Wykonawca jest zobowiązany do oferty złożyć kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych z narzutami. Kosztorysy mają uwzględniać dokumentację techniczną, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, opis przedmiotu zamówienia, (pkt 3 SIWZ), opis sposobu obliczenia ceny (pkt 17 SIWZ), istotne postanowienia umowy (Zał Nr 6 do SIWZ).2) Wszystkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 3) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia oraz wymogami niniejszej SIWZ.4) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.5) Ze względu na miejsce realizacji inwestycji (bliskie sąsiedztwo Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Brzezince), zakłada się, że Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, zapoznał się z warunkami lokalnymi w jakich będą wykonywane roboty, w sposób szczegółowy zapoznał się z dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, sprawdził zakres i rodzaj z projektami, dokonał własnej weryfikacji przedmiaru robót w stosunku do przekazanego oraz proponowanej technologii robót i uwzględnił wszystkie powyższe elementy w oferowanej cenie. 6) Wykonawca zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu. Wprowadzić oznakowania wynikającego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a po zakończeniu jego demontaż.7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i zorganizować dojście i dojazd dla mieszkańców trakcie prowadzonych robót, pod rygorem naliczenia kar umownych.8) Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 48 m-cy i nie dłuższy niż 72 m-cy. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemnej gwarancji jakości.9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Rękojmia na warunkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem zapisów SIWZ rozszerzających odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Rękojmia dotyczy wszystkich usterek i wad nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz powstałych w okresie użytkowania. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia jest tożsamy z okresem gwarancji o którym mowa w pkt. 8.10) Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, a dla wymienionych materiałów z dniem ich wymiany.11) Wykonawca winien przedstawić atesty i aprobaty na materiały użyte w budowie.12) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie niezbędne wykopy kontrolne w celu uniknięcia kolizji z istniejącymi sieciami zlokalizowanymi w terenie planowanej inwestycji na własny koszt13) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci uzbrojenia o prowadzonych robotach wraz z pokryciem opłat za ustalenie nadzoru i odbiorów. 14) Wykonawca winien w ramach przedmiotu zamówienia wykonać dokumentację powykonawczą, zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w tym po zakończeniu wszystkich robót wykonać stabilizację stałych punktów granicznych nieruchomości wytyczających pas drogowy , 15) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do realizacji warunków określonych w opiniach organów, uzgodnieniach, decyzjach, stosowania planu BIOZ, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenów przyległych do stanu poprzedniego.16) Wykonawca rozliczany będzie za przedmiot umowy wynagrodzeniem kosztorysowo-rozliczeniowym, z możliwością wystawiania faktur częściowych na podstawie protokołów częściowych wykonania i odbioru robót, potwierdzonych i odebranych przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość faktur częściowych – jeden raz w miesiącu. 17) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ewentualnych robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu. 18) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania porządku na placu budowy, bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów wraz z pokrywaniem kosztów ich składowania i utylizacji,19) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z § 30 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.poz. 2164 z póź. zm.) wskazane przez Wykonawcę na etapie składania ofert, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót BudowlanychUżyte w dokumentacji projektowej nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: "lub równoważne". Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego rozwiązania (materiały, urządzenia, itp.) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują zastosowanie rozwiązań lepszych od wymaganych. 20) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia robót lub wprowadzenia robót zamiennych na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy.21) Zadanie będzie dofinansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap V 2016-2020"

II.5) Główny kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231400-9
45233200-1
45233221-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg o wartości min. 300.000,00zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczejOdpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcyJeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowanych – Załącznik Nr 5 do SIWZWykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg o wartości min. 300.000,00zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wzór Formularza oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZOświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – Załącznik Nr 2 do SIWZAktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniaZobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – Załącznik Nr 3 do SIWZZobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SIWZOświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. Zmiana terminu realizacji umowy:a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót. Siła wyższa to zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań;b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;c) wystąpienia innych okoliczności, które strony wspólnie uznają za powodujące konieczność zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczególnych etapów, w szczególności z powodów technologicznych, przyczyn zewnętrznych nie mających charakter siły wyższej, obiektywnych utrudnień dotyczących dostaw materiałów lub urządzeń, itp. Przy czym każdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego powodu wymaga uzgodnienia Stron; jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia uznaje się, że termin pierwotnie ustalony jest obowiązujący.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, tj. roboty zamienne/zmniejszenie zakresu robót, w szczególności:a) Zamawiającemu w toku wykonywania umowy przysługuje prawo wprowadzenia robót i materiałów zamiennych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej na zasadach dwustronnie uzgodnionych. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót zamiennych w przypadku, gdy ich wykonanie jest zgodne ze stanem wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a dotyczy:- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót;- odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;- odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundament, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.b) Dla dokonania rozliczeń robót i materiałów zamiennych Wykonawca opracuje kosztorysy, sporządzone na podstawie cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego, w przypadku robót dla których brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczeń należy dokonać na podstawie składników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego, a koszt materiałów wg cen średnich wydawnictwa „Sekocenbud” z kwartału wykonania robót zamiennych, ewentualnie materiały nietypowe według faktury ich zakupu zaakceptowanych przez Zamawiającego. c) W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zmniejszenia zakresu robót realizowanych poprzez umowne prawo odstąpienia, w sytuacji gdy dany zakres i część umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym lub utraci przymiot interesu publicznego;, zostaną zmniejszone środki budżetowe pierwotnie przewidziane na realizację zamówienia, a także w sytuacji gdy z przyczyn obiektywnych, co do których zamawiający nie miał wiedzy na etapie udzielania zamówienia, wykonanie części umowy będzie zbędne. W takich przypadkach umowne odstąpienie następuje na piśmie w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o przyczynach jego odstąpienia. W przypadku wykonania odstąpienia, wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu o tę część jaka odpowiada wartości umownej z której odstąpiono. Z tytułu tego odstąpienia Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia kar ani dochodzenia innego odszkodowania.3. Zmiany polegającej na dopuszczeniu udziału podwykonawcy/ców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia.4. Zmiany ceny brutto o kwotę wynikającą z wprowadzenia zmian w obowiązującej stawce podatku od towarów i usług VAT w trakcie obowiązywania umowy .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH