Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Przetarg

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulicy Nowej i Jana Pawła II, w ciągu ulicy Mickiewicza i w ciągu ulicy Wyzwolenia w Ząbkach w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa szykan spowalniających ruch w ul. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza (od ul. Nowej do ul. Klamrowej) i ul. Wyzwolenia

30-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10,05-091 Ząbki
tel. 225 109 700
fax. 225 109 888
e-mail: zamowienia.publiczne@zabki.pl
http:// www.zabki.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 567526-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Miasto Ząbki: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulicy Nowej i Jana Pawła II, w ciągu ulicy Mickiewicza i w ciągu ulicy Wyzwolenia w Ząbkach w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa szykan spowalniających ruch w ul. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza (od ul. Nowej do ul. Klamrowej) i ul. Wyzwolenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, krajowy numer identyfikacyjny 52728500000000, ul. ul. Wojska Polskiego  10 , 05-091  Ząbki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 109 700, e-mail zamowienia.publiczne@zabki.pl, faks 225 109 888.
Adres strony internetowej (URL): www.zabki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zabki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zabki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty składane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulicy Nowej i Jana Pawła II, w ciągu ulicy Mickiewicza i w ciągu ulicy Wyzwolenia w Ząbkach w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa szykan spowalniających ruch w ul. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza (od ul. Nowej do ul. Klamrowej) i ul. Wyzwolenia
Numer referencyjny: ZPU.271.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulicy Nowej i Jana Pawła II, w ciągu ulicy Mickiewicza i w ciągu ulicy Wyzwolenia w Ząbkach w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa szykan spowalniających ruch w ul. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza (od ul. Nowej do ul. Klamrowej) i ul. Wyzwolenia”2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in:• opracowanie projektów organizacji ruchu na czas budowy wraz z ich uzgodnieniami;• obsługę geodezyjną budowy (dla całego zadania inwestycyjnego);• roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki;• roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku;• budowę skrzyżowania wyniesionego ulic: Jana Pawła II i Nowej o powierzchni około 260 m2 wraz z odwodnieniem;• budowę dwóch zestawów szykan wymuszających zmniejszenie prędkości w ulicy Mickiewicza• montaż dwóch wysp z tworzywa sztucznego w ciągu ulicy Wyzwolenia wymuszających zmniejszenie prędkości• wykonanie trawników dywanowych z rozrzuceniem mieszanki torfu i ziemi urodzajnej;• wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu;• końcową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów

II.5) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231000-5
45111200-0
45111200-0
45111220-6
45111300-1
45200000-9
45110000-1
45100000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewidujeudzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości wartościuwzględnionej przy ustalaniu wartości całego zamówienia. Zamówienie, o którym mowa powyżej możeobejmować m.in: roboty sanitarne, roboty drogowe w szczególności ziemne, konstrukcyjne nawierzchni,brukarskie, asfaltowe. 2. Warunki udzielenia zamówienia: roboty zostaną zlecone w jednym lub kilkuzamówieniach, w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ich realizację,wycena ww. robót zostanie dokonana na podstawie cen nie wyższych niż podane w ofercie dla takichsamych lub podobnych robót.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełniania warunku udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj. będzie dysponował co najmniej co najmniej 1 (jedną) osobą, skierowaną do realizacji zamówienia oraz uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1212 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika budowy o specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy.W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytoriom Rzeczypospolitej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki, opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta zostałanajwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzieńzłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 3.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organempodatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. zaświadczeniewłaściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymiodsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu. 5. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzeniabraku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6. oświadczenie Wykonawcyo niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.). 1. Jeżeli Wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, októrych mowa w tabeli powyżej punkt C.3 - C.4 oraz C.5 SIWZ – składa dokument lub dokumentywystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnealbo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz zewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu – wystawiony/e nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony/e nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydajesię dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a) – b), zastępuje się je dokumentem zawierającymodpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jegoreprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lubprzed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejscezamieszkania tej osoby – wystawiony/e odpowiednio, na 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert. Postanowienia dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia (konsorcja, spółki cywilne): 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzieleniezamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiająpełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniaw postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Na formularzu oferty, jakrównież innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adresWykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a do oferty należyzałączyć pełnomocnictwo. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio doWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Każdy z warunków określonychw rozdziale V ust. 1 pkt A-C (warunki udziału w postępowaniu) winien spełniać co najmniej jeden zWykonawców samodzielnie albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 5. Warunki określone w rozdziale VIust. 1 pkt A-B (brak podstaw do wykluczenia) winien spełniać każdy z tych Wykonawcówsamodzielnie. 6. Dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. C pkt 3-6 składa każdy zWykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej składasamodzielnie. 7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność zaniewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 8. W przypadku, gdy oferta Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przedzawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tychWykonawców. Postanowienia dotyczące formy składanych dokumentów: 1. Oświadczenia idokumenty wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie Pzp iprzepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z2018 r., poz. 1993). 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowaniao udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę dozłożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegawykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy douznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożeniaaktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępnościoświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymiogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, lub ich dostępności w bazie KRS lub CEIDG,Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych oświadczenia lub dokumenty. Zamawiającyżąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę ipobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 4. W przypadku wskazania przezWykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, wszczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta zostałanajwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzieńzłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: spełnianie warunków udziału wpostępowaniu: 1. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnościcywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumęgwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł. 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę dorealizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolęjakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówieniapublicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1 Formularz oferty wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ 2Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII część A SIWZ. 3 Kosztorys ofertowy (uproszczony)– o którym mowa w rozdziale XIII SIWZ. 4 Pełnomocnictwo (jeżeli oferta podpisana jest przezpełnomocnika) 5 Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizujączamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególnościzobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebyhttps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d4f5b...realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie kierownika budowy20,00
gwarancja jakości20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).4. W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach w Kasie Urzędu Miasta Ząbki (parter), ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia określone są we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie terminu realizacji, technologii wykonania przedmiotu umowy, wystąpienia robót, których na etapie projektowania nie można było przewidzieć, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, w szczególności: znaleziska archeologiczne lub niewypałów i niewybuchów,  stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy między innymi w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy braków, pomyłek lub błędów w dokumentacji, przedłużających się postępowań administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu umowy, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowo-wodnych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,  wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych w stosunku do przewidzianychw dokumentacji, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru ostatecznego robót wykonania przedmiotu umowy, w zakresie terminu realizacji - wystąpienia czynników atmosferycznych w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, których suma byłaby wyższa o 15% od średniej wielkości w tym miesiącu z okresu 20 lat poprzedzających zawarcie umowy; średnia zostanie ustalona na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w zakresie terminu realizacji - wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w materiałyoraz w przypadku braków kadrowych związanych ze stanem epidemii
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH