Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Przetarg

„Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego), na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.- Etap III”; Część 1 – „Przebudowa w zakresie ulic: Fabryczna, Nadbrzeżna, Narożna, Krzywa, Mała, Garbarska, Zgoda w Konstancinie-Jeziornie ”; Część 2 – „Przebudowa w zakresie ulicy Wspólnej w Bielawie”.

15-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Piaseczyńska 77,05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. +48 22 484 23 00 ,
fax. +48 22 484 23 09
e-mail: zamowienia@konstancinjeziorna.pl,
http:// https://konstancinjeziorna.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 585434-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: „Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego), na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.- Etap III”; Część 1 – „Przebudowa w zakresie ulic: Fabryczna, Nadbrzeżna, Narożna, Krzywa, Mała, Garbarska, Zgoda w Konstancinie-Jeziornie ”; Część 2 – „Przebudowa w zakresie ulicy Wspólnej w Bielawie”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, krajowy numer identyfikacyjny 13271045000000, ul. Piaseczyńska  77 , 05-520  Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 484 23 00 , , e-mail zamowienia@konstancinjeziorna.pl, , faks +48 22 484 23 09.
Adres strony internetowej (URL): https://konstancinjeziorna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.konstancinjeziorna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.konstancinjeziorna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, kurierem, pocztą
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego), na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.- Etap III”; Część 1 – „Przebudowa w zakresie ulic: Fabryczna, Nadbrzeżna, Narożna, Krzywa, Mała, Garbarska, Zgoda w Konstancinie-Jeziornie ”; Część 2 – „Przebudowa w zakresie ulicy Wspólnej w Bielawie”.
Numer referencyjny: ZP.271.28.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r. – Etap III. Zadanie jest podzielone na części.Część I – „Przebudowa w zakresie ulic: Fabryczna, Nadbrzeżna, Narożna, Krzywa, Mała, Garbarska, Zgoda w Konstancinie-Jeziornie ”Część II – „Przebudowa w zakresie ulicy Wspólnej w Bielawie”Podstawą wykonania robót jest, oddzielna dla części I i części II następująca dokumentacja: 1) Przedmiar robót;2) Tabela nr 1, Wykaz opraw oświetleniowych podlegających wymianie: cz. I wraz z załącznikiem graficznym Ark. 1;3) Tabela nr 1, Wykaz opraw oświetleniowych podlegających wymianie: cz. II wraz z załącznikiem graficznym Ark. 1;4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).UwagaPrzedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 10 i 10A do SIWZ, należy traktować tylko jako materiały pomocnicze. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do wyceny oferty.2. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest Gmina Konstancin-Jeziorna.3. W ramach części I należy wykonać, między innymi:1) wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED, - 23 kpl;2) wymianę istniejących wysięgników – 23 kpl.; 3) wymianę gniazd bezpiecznikowych wraz z zabezpieczeniami w linii napowietrznej – 23 kpl.;4) wykonać, zatwierdzić oraz wprowadzić projekt czasowej organizacji ruchu;5) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym niezbędne badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej (zerowania lub uziemienia).W ramach części II należy wykonać, między innymi: 1) wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED, - 5 kpl;2) wymianę istniejących wysięgników – 5 kpl.; 3) wymianę gniazd bezpiecznikowych wraz z zabezpieczeniami w linii napowietrznej – 5 kpl.;4) wykonać, zatwierdzić oraz wprowadzić projekt czasowej organizacji ruchu;5) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym niezbędne badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej (zerowania lub uziemienia).W ramach obu części należy wskazane istniejące oprawy oświetleniowe (rtęciowe i sodowe) wymienić na oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu – LED. Minimalny strumień świetlny oprawy – 6500 lm, zakres temperatury barwowej 2900 – 3200 K, moc maksymalna 50 W, wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 65. Strumień świetlny pojedynczej diody powinien być nie mniejszy niż 110 lm, przy prądzie sterowania – nie większym niż 500 mA. Korpusy opraw powinny być wykonane z materiału łatwo przetwarzalnego - aluminium. Stopień szczelności opraw co najmniej IP 66. Klosze zewnętrzne opraw powinny być wykonane ze szkła o udarności mechanicznej co najmniej IK 08, odpornego na promieniowanie UV. Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochronności elektrycznej oraz posiadać deklarację zgodności producenta – CE oraz ENEC. Napięcie zasilania 230 V 50 Hz. W ramach remontu obu części należy wykonać wymianę wysięgników, demontaż istniejących opraw oświetleniowych, przewodu zasilającego istniejące oprawy, tabliczek bezpiecznikowych oraz montaż nowych opraw oświetleniowych, wysięgników, przewodu zasilającego i podstaw bezpiecznikowych wraz z wkładkami bezpiecznikowymi. W ramach obu części tego zadania należy uzyskać wszelkie zgody, dopuszczenia i nadzór właściciela linii na pracę na jego sieci. Zdemontowane oprawy należy przekazać właścicielowi – PGE Dystrybucja S.A.4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w STWiORB, Przedmiarze robót oraz wykazie opraw oświetleniowych podlegających wymianie, stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie zastosowanych materiałów Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w STWiORB za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp.W przypadku, gdy w STWiORB pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, wskazane są w STWiORB..6. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy wykazami a ilościami podanymi w załączniku nr 10 do SIWZ , nadrzędnym dokumentem jest SIWZ, o której mowa w ust. 1. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji i/lub STWiORB, Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie. Po zawarciu umowy, w czasie jej realizacji, w przypadku pojawienia się rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. 7. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacjach projektowych i STWiORB, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa, itp.) wystawionych/publikowanych przez producenta danego materiału.8. Wszystkie roboty branżowe należy wykonać zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi oraz warunkami i przepisami ruchowymi operatora sieci elektroenergetycznej na której wykonywane są prace montażowe.9. Podczas wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć i zapewnić dojścia oraz w miarę technicznych możliwości, dojazd do wszystkich posesji. O utrudnieniach związanych z realizacją zadania należy powiadamiać mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy, licząc ten okres od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.11. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.13. W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty rzeczowe, osobowe, organizacyjne i administracyjne związane z realizacją zamówienia.14. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio roboty budowlane były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz U. z 2020 r., poz. 1320);2) ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia przynajmniej 36 godzin tygodniowo;3) każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:a) aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące Podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia oraz zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) lit. a) i b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy (załącznik nr 7 do Umowy).5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45316100-6
45310000-3
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania robót budowlanych (dla części I i części II) - do 30.10.2020 r. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (dla części I i części II) - do 30.11.2020 r.3. Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się zakończenie wszystkich robót budowlanych w zakresie zgodnym z umową, przekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji o zakończeniu robót, po wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się:dokonanie odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń lub podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń protokołu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru, poprzedzonych przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju, w § 6 ust. 4 punkty 1-7 wzoru umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w następującej wysokości: część I – minimum 22 000,00 zł, część II – minimum 5 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej doświadczenia Wykonawcy.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego (drogowego) o wartości:-część I – 22 000,00 zł część II – 5 000,00 złb) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym jedna osoba, która będzie kierownikiem budowy – posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe (inżynieria elektryczna lub równoważne) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzonego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzonego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,e) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.UWAGA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej doświadczenia Wykonawcy. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego (drogowego) o wartości:-część I – 22 000,00 zł część II – 5 000,00 złb) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym jedna osoba, która będzie kierownikiem budowy – posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe (inżynieria elektryczna lub równoważne) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne.c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w następującej wysokości: część I – minimum 22 000,00 zł, część II – minimum 5 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 2) lit. a) SIWZ – złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,b) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 2) lit. b SIWZ – złoży wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ),c) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 2) lit. c) SIWZ złoży - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena80,00
Okres udzielonej gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie:1) zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych;2) zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że:a) wykonanie części zakresu robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub,b) wykonanie części zakresu robót nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;3) terminów realizacji, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:a) gdy pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych lub zamiennych;b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, lub wyniknięcia podczas realizacji nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi uzbrojeniem,c) wystąpienia anomalii pogodowych publikowanych w oficjalnych komunikatach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.d) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;4) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz postanowieniach niniejszej umowy;5) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy;6) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy;7) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w ust. 6. 3. W przypadku zmian dotyczących dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, jednak nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji.4. W przypadku wyniknięcia w czasie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 3 i które są niezbędne do prawidłowej realizacji całości lub części przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać ich przed zawarciem aneksu do Umowy uwzględniającego ich wykonanie, pod rygorem zrzeknięcia się ewentualnego wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu Umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji.6. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnianie i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób niebudzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 3. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r).; dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych:1) osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę;2) osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu;3) innych osób fizycznych odpowiadających za wykonanie umowy, jeżeli takie dane zostały Zamawiającemu udostępnione; administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna; dane kontaktowe:ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.: (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest Pan Mateusz Siek; kontakt: e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, tel.: 605 976 900; dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r. – Etap III” nr postępowania: ZP.271.28.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;  dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; osoby, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, posiadają:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (jeżeli na mocy art. 18 ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu zapewniania korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoby, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje osobom, o których mowa w pkt 1-3 powyżej:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tych osób jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Przebudowa w zakresie ulic: Fabryczna, Nadbrzeżna, Narożna, Krzywa, Mała, Garbarska, Zgoda w Konstancinie-Jeziornie ”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części I należy wykonać, między innymi:1) wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED, - 23 kpl;2) wymianę istniejących wysięgników – 23 kpl.; 3) wymianę gniazd bezpiecznikowych wraz z zabezpieczeniami w linii napowietrznej – 23 kpl.;4) wykonać, zatwierdzić oraz wprowadzić projekt czasowej organizacji ruchu;5) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym niezbędne badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej (zerowania lub uziemienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316100-6, 45310000-3, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Okres udzielonej gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania robót budowlanych (dla części I i części II) - do 30.10.2020 r. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (dla części I i części II) - do 30.11.2020 r.3. Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się zakończenie wszystkich robót budowlanych w zakresie zgodnym z umową, przekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji o zakończeniu robót, po wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się:dokonanie odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń lub podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń protokołu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru, poprzedzonych przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju, w § 6 ust. 4 punkty 1-7 wzoru umowy.


Część nr: 2Nazwa: „Przebudowa w zakresie ulicy Wspólnej w Bielawie”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części II należy wykonać, między innymi: 1) wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED, - 5 kpl;2) wymianę istniejących wysięgników – 5 kpl.; 3) wymianę gniazd bezpiecznikowych wraz z zabezpieczeniami w linii napowietrznej – 5 kpl.;4) wykonać, zatwierdzić oraz wprowadzić projekt czasowej organizacji ruchu;5) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym niezbędne badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej (zerowania lub uziemienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316100-6, 45310000-3, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Okres udzielonej gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania robót budowlanych (dla części I i części II) - do 30.10.2020 r. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (dla części I i części II) - do 30.11.2020 r.3. Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się zakończenie wszystkich robót budowlanych w zakresie zgodnym z umową, przekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji o zakończeniu robót, po wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się:dokonanie odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń lub podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń protokołu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru, poprzedzonych przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju, w § 6 ust. 4 punkty 1-7 wzoru umowy.