Przetarg

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz licencji (4 części).

26-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,35-959 Rzeszów
tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239,
fax. 178 520 611
e-mail: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl,
http:// www.rarr.rzeszow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 615581-N-2020 z dnia 2020-11-26 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz licencji (4 części).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „BRESE - Regiony przygraniczne w Europie na rzecz przedsiębiorczości społecznej” (cz. I) Projekt „FOUNDATION - Budowanie odporności regionalnej na zmiany strukturalne w przemyśle” (cz. II) Platformy startowe „Start in Podkarpackie” 100% (cz. III) Środki własne (cz. IV)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 69026033085969, ul. ul. Szopena  51 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , e-mail zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl, , faks 178 520 611.
Adres strony internetowej (URL): www.rarr.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rarr.rzeszow.pl Zakładka Zamówienia Publiczne/Katalog 2020/Folder ZP 43/2020/DPP-DWP-BA

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rarr.rzeszow.pl Zakładka Zamówienia Publiczne/Katalog 2020/Folder ZP 43/2020/DPP-DWP-BA

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wyłącznie w formie pisemnej na wskazany adres
Adres:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz licencji (4 części).
Numer referencyjny: ZP 43/2020/DPP-DWP-BA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie zostało podzielone na 4 części:Część I - Zakup fabrycznie nowego laptopa wraz z oprogramowaniem i akcesoriami – projekt BRESE.Przedmiotem zamówienia dla cz. I jest zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego (laptopa) wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu „BRESE”. Poniżej wskazano minimalne parametry techniczne jakie dostarczany sprzęt musi spełniać. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach, jednak nie mogą one być niższe.Parametry minimalne:Procesor min. 4 rdzenie, 8 wątków, 1.00-3.60 GHz, 6MB cachePamięć RAM min. 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)Dysk SSD M.2 PCIe min. 512 GB (Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 PCIe) Typ ekranu Matowy, LED, WVAPrzekątna ekranu 14,0"Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)Dźwięk Wbudowane głośniki stereoWbudowane dwa mikrofonyKamera internetowa min. 1.0 MpixŁączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł BluetoothZłącza (min.) USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.HDMI 1.4 - 1 szt.Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.Pojemność baterii (min.) 4-komorowa, 3360 mAhKolor dominujący SrebrnyInne Podświetlana klawiaturaAluminiowa pokrywa matrycyAluminiowe wnętrze laptopaWielodotykowy, intuicyjny touchpadMożliwość zabezpieczenia linką Szyfrowanie TPMWaga max 1,40 kg (z baterią)Dołączone akcesoria Zasilacz Torba min. 2 komorowa dostosowana do wielkości laptopa Mysz optyczna bezprzewodowa Adapter USB-C - RJ-45 w metalowej obudowie 10/100/1000Gwarancja min. 24 miesiące Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważnyParametry równoważności systemu operacyjnego:a) Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2008,2012,2019,b) Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI,c) Pełna integracja z systemami używanymi przez Zamawiającego - Enova ERP, Płatnik ZUS,d) Pełna obsługa ActiveXe) Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu,Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacjiPrzedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51,35-959 Rzeszów, pokój 217 (I piętro)Część II - Zakup fabrycznie nowego laptopa wraz z oprogramowaniem i akcesoriami – projekt FOUNDATION.Przedmiotem zamówienia dla cz. II jest zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego (laptopa) wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu „FOUNDATION”. Poniżej wskazano minimalne parametry techniczne jakie dostarczany sprzęt musi spełniać. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach, jednak nie mogą one być niższe.Parametry minimalne:Procesor min. 4 rdzenie, 8 wątków, 1.00-3.60 GHz, 6MB cachePamięć RAM min. 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)Dysk SSD M.2 PCIe min. 512 GB (Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 PCIe) Typ ekranu Matowy, LED, WVAPrzekątna ekranu 14,0"Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)Dźwięk Wbudowane głośniki stereoWbudowane dwa mikrofonyKamera internetowa min. 1.0 MpixŁączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł BluetoothZłącza (min.) USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.HDMI 1.4 - 1 szt.Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.Pojemność baterii (min.) 4-komorowa, 3360 mAhKolor dominujący SrebrnyInne Podświetlana klawiaturaAluminiowa pokrywa matrycyAluminiowe wnętrze laptopaWielodotykowy, intuicyjny touchpadMożliwość zabezpieczenia linką Szyfrowanie TPMWaga max 1,40 kg (z baterią)Dołączone akcesoria Zasilacz Torba min. 2 komorowa dostosowana do wielkości laptopa Mysz optyczna bezprzewodowa Adapter USB-C - RJ-45 w metalowej obudowie 10/100/1000Gwarancja min. 24 miesiące Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważnyParametry równoważności systemu operacyjnego:a) Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2008,2012,2019,b) Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI,c) Pełna integracja z systemami używanymi przez Zamawiającego - Enova ERP, Płatnik ZUS,d) Pełna obsługa ActiveXe) Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu,Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacjiPrzedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51,35-959 Rzeszów, pokój 217 (I piętro)Część III – Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego wraz z akcesoriami. Poniżej wskazano minimalne parametry techniczne jakie dostarczany sprzęt musi spełniać. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach, jednak nie mogą one być niższe.1. Fabrycznie nowy tablet – 18 szt. Długość przekątnej ekranu - 10.1 lub 10.4 lub 10.5 caliRozdzielczość ekranu - 1920 x 1200 lub 2000 x 1200 pikseleTechnologia dotyku - Multi-touchTaktowanie procesora - min. 1,6 GHzLiczba rdzeni procesora – min. 8Pamięć RAM - min. 2 GBPojemność pamięci wewnętrznej - min. 32 GBStandard Wi-Fi: - min. 802.11 a/b/g/n/acWersja Bluetooth: - min. 5.0Ilość portów USB: - min 1System operacyjny: - Android 8.1 lub nowszyUsługi mobilne: - wymagany dostęp do Google Mobile ServicesPojemność baterii: - min. 6150 mAh2. Fabrycznie nowy monitor – 18 szt. Długość przekątnej ekranu: 18-19,5 caliPorty:: min 1 VGA (D-Sub) lub HDMIRozdzielczość: min. 1366 x 768 piksele Natywne proporcje obrazu 16:9 Czas odpowiedzi (typowy) max. 5 ms Kształt ekranu Płaski Kąt widzenia (poziomy) min. 90° Kąt widzenia (pionowy) min. 50° Kolory wyświetlacza min. 16 milionów kolorów Kolor produktu CzarnyTyp ekranu LED Mocowanie: Standard Vesa 3. Fabrycznie nowy monitor – 10 szt.Długość przekątnej ekranu 23,4 – 25 cali.Rozdzielczość min. 1920 x 1080 piksele Natywne proporcje obrazu 16:9 Technologia wyświetlacza LED Kształt ekranu Płaski Kolor produktu CzarnyIlość portów HDMI min. 1Interfejs do montażu panela Standard 75 x 754. Fabrycznie nowy soundbar z suboferem – 4 szt.Zawartość zestawu: soundbar + suboferKanały wyjścia audio 2.1 Moc całkowita min. 200 W Moc głośników min. 2 x 35 W Moc subwoofera min. 130 W Typ subwoofera aktywny, bezprzewodowyŁączność bezprzewodowa min. BluetoothWejście liniowe audio min. 1 typ jack 3,5 mmZłącza usb m.in. 15. Zasilacz awaryjny – 1 szt.Moc pozorna: min 2000VA Moc: min 1200W Napięcie wejściowe: 220/230/240V Napięcie wyjściowe: 230V Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz Częstotliwość wyjściowa: 50Hz lub 60Hz (automatyczne wykrywanie) Gniazda: min 4x Schuko6. Router bezprzewodowy – 4 szt.Częstotliwość Wi-Fi 2,4 GHzPodstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n) WLAN wskaźnik przesyłu danych 300 Mbit/s Standardy Wi- Fi 802.11b/g/nTyp interfejsu Ethernet LAN Fast EthernetIlość portów min. Ethernet LAN (RJ-45) 4 portyTyp anteny Zewnętrzny7. Rozdzielacz HDMI – 4szt.HDMI in 1 szt.Liczba wyjść HDMI 4 szt.Wersja HDMI 1.4 Gniazdko wyjścia DC TakNapięcie 5 V Prąd 1 AMin. Rozdzielczość: Full HD8. Kabel MICRO USB – USB C – 18szt. Złącze 1 USB-C Złącze 2 microUSB Rodzaje wtyków Wtyk - Wtyk Długość kabla [m] 1m Standard min. USB 2.0Kompatybilność z Androidem Tak9. Karta MICRO SD – 24 szt.Pojemność : min 16 GB Adapter SD takTyp karty flesza MicroSDHC Klasa pamięci flash min. Klasa 1010. KABEL HDMI:HDMI – 27 szt. Długość kabla 1 m Złączka 1 HDMI Typu A (Standard) Złączka 2 HDMI Typu A (Standard) Złącze 1 Męska Złącze 2 Męska Kolor produktu Czarny Wersja HDMI 1.4 Obsługiwane rozdzielczości video min. 4096 x 2160 11. Kabel Micro HDMI:HDMI – 6 szt.Długość kabla 1 m Złączka 1 HDMI Typu D MicroZłączka 2 HDMI Typu A MęskaKolor produktu Czarny Min Rozdzielczość: Full HD 12. Lista antyprzepięciowa : 8 gniazd – 10 szt.Długość kabla: min 5m.Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy obciążenia: 10A System ochrony ppoż: takIlość gniazd sieciowych: 8 Wyłącznik: wyłącznik podświetlany Obudowa: z tworzywa sztucznego samogasnącego 13. Lista antyprzepięciowa : 4 gniazda – 20 szt. Długość kabla min 4mNapięcie znamionowe 230 V Częstotliwość znamionowa 50 HzSystem ochrony ppoż: takIlość gniazd sieciowych 4 szt. Rodzaj materiału obudowy: z tworzywa sztucznego samogasnącego 14. Kabel sieciowy - 12 szt.Długość: 1 m Rodzaj drutu: miedziany Wtyki: 2X RJ45 Typ połączenia: prosty 1:1 Kategoria: UTP Kat. 5e Osłona wtyku: fabrycznie zalewana15. Adapter HDMI VGA - 18szt.Złączka 1 HDMI Złączka 2 VGAKierunek: z HDMI do VGAObsługiwana rozdzielczość: min full hd16. Przedłużacz 30m – 3 szt.długość: 30 metrów, typy wyjść: AC: Typ E / FTyp wtyczki zasilającej: Frodzaj kabla: polwinitowy H05VV-F, rodzaj gniazd: 4 x 16A 230V 2P+Z IP44, uziemienie: polskie- poprzez bolec. napięcie wejściowe: 230vFolded: 6 A / 1380 W Rolled out: 16 A / 3680 WGwarancja na wszystkie elementy min. 24 miesiące.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w sprzęt, objęty zamówieniem dla części III postępowania, na adres: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, woj. podkarpackie (budynek IT 4). Dostawa może się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. Wykonawca winien termin dostawy ustalić z Zamawiającym oraz Startupem w formie mailowej, na minimalnie 1 dzień przed planowaną datą dostarczenia.Część IV – Dostawa licencji.Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania:a) Microsoft 365 Business Basic w jednostce określonej na potrzeby niniejszej sprawy tj. licencjomiesiąc (licencja * miesiąc). Zamawiający w okresie trwania umowy tj. 12 miesięcy zamówi nie mniej niż 1814 licencjomiesięcy. Zamawiający w ujęciu miesięcznym zamówi nie więcej niż 280 licencjomiesięcy. b) Aplikacje Microsoft 365 w jednostce określonej na potrzeby niniejszej sprawy tj. licencjomiesiąc (licencja * miesiąc). Zamawiający w okresie trwania umowy tj. 12 miesięcy zamówi nie mniej niż 144 licencjomiesięcy. Zamawiający w ujęciu miesięcznym zamówi nie więcej niż 15 licencjomiesięcy. Zamawiający comiesięcznie do 10-tego każdego miesiąca będzie informował Wykonawcę o ilości licencji, które Zamawiający będzie wymagał w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Brak informacji w w/w terminie od Zamawiającego oznaczał będzie utrzymanie stanu licencji z poprzedniego miesiąca.Zamawiający zastrzega sobie możliwość:Dla punktu a) możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o 777 licencjomiesięcy. Dla punktu b) możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o 43 licencjomiesiące.Zamawiający oświadcza, iż obecnie posiada licencje:12 szt. licencji - Aplikacje Microsoft 365 dla firm218 szt. licencji Microsoft 365 Business Basic10000 szt. licencji Microsoft Power Automate Free100 szt. licencji Microsoft Teams Exploratory — wersja próbnaBez ograniczeń Microsoft Stream TrialZamawiający wymaga utrzymania wszystkich posiadanych licencji po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32572000-3
30213100-6
30213200-7
30200000-1
48000000-8
44320000-9
32413100-2
33195100-4
31682530-4
31224810-3
32581100-0
32572000-3
48700000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dla części I, II oraz III: maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W przypadku części IV: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy zgodnie z poniższym harmonogramemZamawiający comiesięcznie do 10-tego każdego miesiąca będzie informował Wykonawcę o ilości licencji, które Zamawiający będzie wymagał w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Brak informacji w w/w terminie od Zamawiającego oznaczał będzie utrzymanie stanu licencji z poprzedniego miesiąca. Licencje muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego Dla pierwszego miesiąca, w którym wymagane będzie otrzymanie licencji tj. stycznia 2021 r. Zamawiający w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy liczbę licencji dla pkt. 1 oraz pkt. 2, którą zamawia, a Wykonawca do 14 dni od daty podpisania umowy musi przekazać Zamawiającemu wskazaną liczbę kluczy licencyjnych. Następnie kolejne zamówienia będą przebiegały wedle wskazanego powyżej harmonogramu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.UWAGA! Oświadczenie lub dowody wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.1. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie poprzedzającym muszą być złożone pisemnie i w oryginale. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę. 3. Jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być złożony w całości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla części I oraz dla części II:1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:1.1. zmiany terminu realizacji:- gdy będzie tego wymagała prawidłowa realizacja projektu;- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Ogłoszeniu o zamówieniu;- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.); -opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;- w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przedłuży się tak bardzo, iż zachowanie terminów umownych będzie niemożliwe – termin przedłuża się o okres przedłużenia postępowania;1.2. zmiany zasad płatności:- zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulec opóźnieniom). 2. Wystąpienie wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.Dla części III:Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym:1) zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto;2) zmiany terminu realizacji: Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:a) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.);b) zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizacje przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w siwz;c) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);d) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;e) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku przesunięcia środków na realizację zadania bądź tez zmiany harmonogramu realizacji projektu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;3) zmiany terminu płatności:w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych. 2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.4. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, Strony dokonają zmian niniejszej umowie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.5. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.Dla części IV:1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz w przypadkach określonych w ust. 2, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3.2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w następujących okolicznościach i w następującym zakresie:a) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o 30% ilości licencji miesięcznych będącej przedmiotem niniejszej umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT,3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:a) zmiana nr rachunku bankowego,b) zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy,c) zmiana danych teleadresowych.Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Oferta wspólna: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.Oferta musi zawierać następujące elementy:1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, Załącznik nr 3 do siwz - w tym: - wynagrodzenie brutto oraz netto za pełną realizację zamówienia dla cz. I oraz określenie okresu gwarancji jako deklaratywnego i obligatoryjnego,- wynagrodzenie brutto oraz netto za pełną realizację zamówienia dla cz. II oraz określenie okresu gwarancji jako deklaratywnego i obligatoryjnego,- wynagrodzenie brutto oraz netto za pełną realizację zamówienia dla cz. III oraz określenie okresu gwarancji jako deklaratywnego i obligatoryjnego,- w przypadku cz. IV postępowania – cena za 1 szt. licencjomiesiąca dla oprogramowania Microsoft 365 Business Basic oraz cenę za minimalną liczbę licencji w ujęciu rocznym - 12 miesięcy tj. 1814 licencjomiesięcy (cena za 1 licencję x 1814), zaś w przypadku Aplikacji Microsoft 365 cena za 1 szt. licencjomiesiąca dla wskazanego oprogramowania oraz cenę za minimalną liczbę licencji w ujęciu rocznym – 12 miesięcy tj. 144 licencjomiesięcy (cena za 1 licencję x 144)W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę deklaracji odnośnie okresu gwarancji lub zaznaczenie więcej niż jednego wariantu, dla części I-III, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. Nie będzie to jednak wpływać na odrzucenie oferty. 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, (Załącznik nr 4 do siwz); 3) Jeżeli jest to konieczne - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem;4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp);6) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.7) zamawiający prosi by w formularzu ofertowym wykonawca podał informację czy wykonawca jest mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem. Należy zaznaczyć odpowiednio. Brak takiej informacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Oferta (Załącznik nr 3 do siwz) oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej / na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do siwz lub na kserokopii sporządzonej z tego formularza. Oferta musi być podpisana. Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do siwz) należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania.Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 roku, o godzinie 10.30, w siedzibie zamawiającego tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 w pok. nr 302.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup fabrycznie nowego laptopa wraz z oprogramowaniem i akcesoriami – projekt BRESE.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia dla cz. I jest zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego (laptopa) wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu „BRESE”. Poniżej wskazano minimalne parametry techniczne jakie dostarczany sprzęt musi spełniać. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach, jednak nie mogą one być niższe.Parametry minimalne:Procesor min. 4 rdzenie, 8 wątków, 1.00-3.60 GHz, 6MB cachePamięć RAM min. 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)Dysk SSD M.2 PCIe min. 512 GB (Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 PCIe) Typ ekranu Matowy, LED, WVAPrzekątna ekranu 14,0"Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)Dźwięk Wbudowane głośniki stereoWbudowane dwa mikrofonyKamera internetowa min. 1.0 MpixŁączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł BluetoothZłącza (min.) USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.HDMI 1.4 - 1 szt.Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.Pojemność baterii (min.) 4-komorowa, 3360 mAhKolor dominujący SrebrnyInne Podświetlana klawiaturaAluminiowa pokrywa matrycyAluminiowe wnętrze laptopaWielodotykowy, intuicyjny touchpadMożliwość zabezpieczenia linką Szyfrowanie TPMWaga max 1,40 kg (z baterią)Dołączone akcesoria Zasilacz Torba min. 2 komorowa dostosowana do wielkości laptopa Mysz optyczna bezprzewodowa Adapter USB-C - RJ-45 w metalowej obudowie 10/100/1000Gwarancja min. 24 miesiące Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważnyParametry równoważności systemu operacyjnego:f) Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2008,2012,2019,g) Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI,h) Pełna integracja z systemami używanymi przez Zamawiającego - Enova ERP, Płatnik ZUS,i) Pełna obsługa ActiveXj) Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu,Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacjiPrzedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51,35-959 Rzeszów, pokój 217 (I piętro)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30213100-6, 30200000-1, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zakup fabrycznie nowego laptopa wraz z oprogramowaniem i akcesoriami – projekt FOUNDATION.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia dla cz. II jest zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego (laptopa) wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu „FOUNDATION”. Poniżej wskazano minimalne parametry techniczne jakie dostarczany sprzęt musi spełniać. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach, jednak nie mogą one być niższe.Parametry minimalne:Procesor min. 4 rdzenie, 8 wątków, 1.00-3.60 GHz, 6MB cachePamięć RAM min. 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)Dysk SSD M.2 PCIe min. 512 GB (Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 PCIe) Typ ekranu Matowy, LED, WVAPrzekątna ekranu 14,0"Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)Dźwięk Wbudowane głośniki stereoWbudowane dwa mikrofonyKamera internetowa min. 1.0 MpixŁączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł BluetoothZłącza (min.) USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.HDMI 1.4 - 1 szt.Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.Pojemność baterii (min.) 4-komorowa, 3360 mAhKolor dominujący SrebrnyInne Podświetlana klawiaturaAluminiowa pokrywa matrycyAluminiowe wnętrze laptopaWielodotykowy, intuicyjny touchpadMożliwość zabezpieczenia linką Szyfrowanie TPMWaga max 1,40 kg (z baterią)Dołączone akcesoria Zasilacz Torba min. 2 komorowa dostosowana do wielkości laptopa Mysz optyczna bezprzewodowa Adapter USB-C - RJ-45 w metalowej obudowie 10/100/1000Gwarancja min. 24 miesiące Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważnyParametry równoważności systemu operacyjnego:a) Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2008,2012,2019,b) Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI,c) Pełna integracja z systemami używanymi przez Zamawiającego - Enova ERP, Płatnik ZUS,d) Pełna obsługa ActiveXe) Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu,Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacjiPrzedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51,35-959 Rzeszów, pokój 217 (I piętro)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30213100-6, 30200000-1, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego wraz z akcesoriami.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Poniżej wskazano minimalne parametry techniczne jakie dostarczany sprzęt musi spełniać. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach, jednak nie mogą one być niższe.1. Fabrycznie nowy tablet – 18 szt. Długość przekątnej ekranu - 10.1 lub 10.4 lub 10.5 caliRozdzielczość ekranu - 1920 x 1200 lub 2000 x 1200 pikseleTechnologia dotyku - Multi-touchTaktowanie procesora - min. 1,6 GHzLiczba rdzeni procesora – min. 8Pamięć RAM - min. 2 GBPojemność pamięci wewnętrznej - min. 32 GBStandard Wi-Fi: - min. 802.11 a/b/g/n/acWersja Bluetooth: - min. 5.0Ilość portów USB: - min 1System operacyjny: - Android 8.1 lub nowszyUsługi mobilne: - wymagany dostęp do Google Mobile ServicesPojemność baterii: - min. 6150 mAh2. Fabrycznie nowy monitor – 18 szt. Długość przekątnej ekranu: 18-19,5 caliPorty:: min 1 VGA (D-Sub) lub HDMIRozdzielczość: min. 1366 x 768 piksele Natywne proporcje obrazu 16:9 Czas odpowiedzi (typowy) max. 5 ms Kształt ekranu Płaski Kąt widzenia (poziomy) min. 90° Kąt widzenia (pionowy) min. 50° Kolory wyświetlacza min. 16 milionów kolorów Kolor produktu CzarnyTyp ekranu LED Mocowanie: Standard Vesa 3. Fabrycznie nowy monitor – 10 szt.Długość przekątnej ekranu 23,4 – 25 cali.Rozdzielczość min. 1920 x 1080 piksele Natywne proporcje obrazu 16:9 Technologia wyświetlacza LED Kształt ekranu Płaski Kolor produktu CzarnyIlość portów HDMI min. 1Interfejs do montażu panela Standard 75 x 754. Fabrycznie nowy soundbar z suboferem – 4 szt.Zawartość zestawu: soundbar + suboferKanały wyjścia audio 2.1 Moc całkowita min. 200 W Moc głośników min. 2 x 35 W Moc subwoofera min. 130 W Typ subwoofera aktywny, bezprzewodowyŁączność bezprzewodowa min. BluetoothWejście liniowe audio min. 1 typ jack 3,5 mmZłącza usb m.in. 15. Zasilacz awaryjny – 1 szt.Moc pozorna: min 2000VA Moc: min 1200W Napięcie wejściowe: 220/230/240V Napięcie wyjściowe: 230V Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz Częstotliwość wyjściowa: 50Hz lub 60Hz (automatyczne wykrywanie) Gniazda: min 4x Schuko6. Router bezprzewodowy – 4 szt.Częstotliwość Wi-Fi 2,4 GHzPodstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n) WLAN wskaźnik przesyłu danych 300 Mbit/s Standardy Wi- Fi 802.11b/g/nTyp interfejsu Ethernet LAN Fast EthernetIlość portów min. Ethernet LAN (RJ-45) 4 portyTyp anteny Zewnętrzny7. Rozdzielacz HDMI – 4szt.HDMI in 1 szt.Liczba wyjść HDMI 4 szt.Wersja HDMI 1.4 Gniazdko wyjścia DC TakNapięcie 5 V Prąd 1 AMin. Rozdzielczość: Full HD8. Kabel MICRO USB – USB C – 18szt. Złącze 1 USB-C Złącze 2 microUSB Rodzaje wtyków Wtyk - Wtyk Długość kabla [m] 1m Standard min. USB 2.0Kompatybilność z Androidem Tak9. Karta MICRO SD – 24 szt.Pojemność : min 16 GB Adapter SD takTyp karty flesza MicroSDHC Klasa pamięci flash min. Klasa 1010. KABEL HDMI:HDMI – 27 szt. Długość kabla 1 m Złączka 1 HDMI Typu A (Standard) Złączka 2 HDMI Typu A (Standard) Złącze 1 Męska Złącze 2 Męska Kolor produktu Czarny Wersja HDMI 1.4 Obsługiwane rozdzielczości video min. 4096 x 2160 11. Kabel Micro HDMI:HDMI – 6 szt.Długość kabla 1 m Złączka 1 HDMI Typu D MicroZłączka 2 HDMI Typu A MęskaKolor produktu Czarny Min Rozdzielczość: Full HD 12. Lista antyprzepięciowa : 8 gniazd – 10 szt.Długość kabla: min 5m.Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy obciążenia: 10A System ochrony ppoż: takIlość gniazd sieciowych: 8 Wyłącznik: wyłącznik podświetlany Obudowa: z tworzywa sztucznego samogasnącego 13. Lista antyprzepięciowa : 4 gniazda – 20 szt. Długość kabla min 4mNapięcie znamionowe 230 V Częstotliwość znamionowa 50 HzSystem ochrony ppoż: takIlość gniazd sieciowych 4 szt. Rodzaj materiału obudowy: z tworzywa sztucznego samogasnącego 14. Kabel sieciowy - 12 szt.Długość: 1 m Rodzaj drutu: miedziany Wtyki: 2X RJ45 Typ połączenia: prosty 1:1 Kategoria: UTP Kat. 5e Osłona wtyku: fabrycznie zalewana15. Adapter HDMI VGA - 18szt.Złączka 1 HDMI Złączka 2 VGAKierunek: z HDMI do VGAObsługiwana rozdzielczość: min full hd16. Przedłużacz 30m – 3 szt.długość: 30 metrów, typy wyjść: AC: Typ E / FTyp wtyczki zasilającej: Frodzaj kabla: polwinitowy H05VV-F, rodzaj gniazd: 4 x 16A 230V 2P+Z IP44, uziemienie: polskie- poprzez bolec. napięcie wejściowe: 230vFolded: 6 A / 1380 W Rolled out: 16 A / 3680 WGwarancja na wszystkie elementy min. 24 miesiące.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w sprzęt, objęty zamówieniem dla części III postępowania, na adres: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, woj. podkarpackie (budynek IT 4). Dostawa może się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. Wykonawca winien termin dostawy ustalić z Zamawiającym oraz Startupem w formie mailowej, na minimalnie 1 dzień przed planowaną datą dostarczenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213200-7, 44320000-9, 32413100-2, 33195100-4, 31682530-4, 31224810-3, 32581100-0, 32572000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawa licencji.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania:a) Microsoft 365 Business Basic w jednostce określonej na potrzeby niniejszej sprawy tj. licencjomiesiąc (licencja * miesiąc). Zamawiający w okresie trwania umowy tj. 12 miesięcy zamówi nie mniej niż 1814 licencjomiesięcy. Zamawiający w ujęciu miesięcznym zamówi nie więcej niż 280 licencjomiesięcy. b) Aplikacje Microsoft 365 w jednostce określonej na potrzeby niniejszej sprawy tj. licencjomiesiąc (licencja * miesiąc). Zamawiający w okresie trwania umowy tj. 12 miesięcy zamówi nie mniej niż 144 licencjomiesięcy. Zamawiający w ujęciu miesięcznym zamówi nie więcej niż 15 licencjomiesięcy. Zamawiający comiesięcznie do 10-tego każdego miesiąca będzie informował Wykonawcę o ilości licencji, które Zamawiający będzie wymagał w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Brak informacji w w/w terminie od Zamawiającego oznaczał będzie utrzymanie stanu licencji z poprzedniego miesiąca.Zamawiający zastrzega sobie możliwość:Dla punktu a) możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o 777 licencjomiesięcy. Dla punktu b) możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o 43 licencjomiesiące.Zamawiający oświadcza, iż obecnie posiada licencje:12 szt. licencji - Aplikacje Microsoft 365 dla firm218 szt. licencji Microsoft 365 Business Basic10000 szt. licencji Microsoft Power Automate Free100 szt. licencji Microsoft Teams Exploratory — wersja próbnaBez ograniczeń Microsoft Stream TrialZamawiający wymaga utrzymania wszystkich posiadanych licencji po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:12 miesięcy od dnia podpisania umowy zgodnie z poniższym harmonogramem.1) Microsoft 365 Business Basic w jednostce określonej na potrzeby niniejszej sprawy tj. licencjomiesiąc (licencja * miesiąc). Zamawiający w okresie trwania umowy tj. 12 miesięcy zamówi nie mniej niż 1814 licencjomiesięcy. Zamawiający w ujęciu miesięcznym zamówi nie więcej niż 280 licencjomiesięcy. 2) Aplikacje Microsoft 365 w jednostce określonej na potrzeby niniejszej sprawy tj. licencjomiesiąc (licencja * miesiąc). Zamawiający w okresie trwania umowy tj. 12 miesięcy zamówi nie mniej niż 144 licencjomiesięcy. Zamawiający w ujęciu miesięcznym zamówi nie więcej niż 15 licencjomiesięcy. Zamawiający comiesięcznie do 10-tego każdego miesiąca będzie informował Wykonawcę o ilości licencji, które Zamawiający będzie wymagał w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Brak informacji w w/w terminie od Zamawiającego oznaczał będzie utrzymanie stanu licencji z poprzedniego miesiąca. Licencje muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego Dla pierwszego miesiąca, w którym wymagane będzie otrzymanie licencji tj. stycznia 2021 r. Zamawiający w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy liczbę licencji dla pkt. 1 oraz pkt. 2, którą zamawia, a Wykonawca do 14 dni od daty podpisania umowy musi przekazać Zamawiającemu wskazaną liczbę kluczy licencyjnych. Następnie kolejne zamówienia będą przebiegały wedle wskazanego powyżej harmonogramu.