Przetarg

Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika ZUT w Szczecinie: zestaw do prototypowania obwodów elektronicznych

15-04-2022, 17:30

Dane kontaktowe

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
al. Piastów 17,70-310 Szczecin
e-mail: dzp@zut.edu.pl
http:// www.zut.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika ZUT w Szczecinie: zestaw do prototypowania obwodów elektronicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka i Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika ZUT w Szczecinie: zestaw do prototypowania obwodów elektronicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f85247f8-bcbf-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

EFRR – Projekt nr RPZP.01.03.00-32-0004/18 pn. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0” w ramach Programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020, oś priorytetowa 1 Gospodarka, innowacja, nowoczesne technologie, działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-13.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert w postępowaniu (a także ich wycofanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą narzędzia miniPortal, dostępnego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl (przy wykorzystaniu konta ePUAP dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także do formularza komunikacji. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą w sprawach innych niż składanie oferty będzie następować za pośrednictwem:
1) Poczty elektronicznej e-mail. Ze strony Zamawiającego jest to adres poczty elektronicznej (e-mail) dzp@zut.edu.pl
lub
2) Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz komunikacji, o którym mowa powyżej), z tym że dokumenty elektroniczne lub elektroniczne kopie oświadczeń lub dokumentów są składane Zamawiającemu jako załączniki wskazanego formularza komunikacji.
Szczegóły w zakresie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami podaje dział III ust. 8 - 10 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na platformie ePUAP dostępnej na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal,
co jest niezbędne do możliwości złożenia Zamawiającemu oferty stosownie do informacji podanej w sekcji III.3.5) ogłoszenia.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal [Instrukcja użytkowania systemu miniPortal, która jest do pobrania na wskazanej w sekcji III.3.5) stronie internetowej miniPortalu → plik Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) [regulamin e-PUAP, dostępnym na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej]. Poprzez uczestnictwo w niniejszym postępowaniu Wykonawca, akceptuje postanowienia wskazanej
Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz regulaminu ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanych w ust. 1 powyżej dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza komunikacji wynosi 150 MB.
4. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego: standardowa poczta elektroniczna (Office365 lub
też znana pn. Microsoft365), zdolna do przyjmowania listów (widomości z
załącznikami) o maksymalnym rozmiarze 100 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została podana w załączniku nr 1 SWZ (zob. również dział II SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 1
SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/WIMiM/824/III/2021/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. ZESTAW DO WYTWARZANIA DWUSTRONNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH - w skład zestawu do wykonania płaskich dwustronnych obwodów drukowanych w rozmiarze minimum 229 mm x 305 mm (w tym do technologii RF) z technologią metalizacji otworów drukowanych powinny wchodzić następujące urządzenia (wraz z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi ich używanie):
1) Automat do wytwarzania dwustronnych obwodów drukowanych (w tym do technologii RF) metodą frezowania o możliwości wytworzenia ścieżek o grubości w zakresie minimum: 100 μm – 5 mm, pracy na elastycznych materiałach dzięki próżniowemu stołowi, z automatyczną zmianą i kalibracją narzędzi wraz z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi urządzenia;

2) Urządzenie do galwanicznego metalizowania otworów w płytkach PCB umożliwiające pokrywanie otworów o średnicy w zakresie minimum: 0,2 mm - 2mm. Urządzenie powinno integrować wszystkie procesy związane z metalizacją otworów (tj. czyszczenie i odtłuszczanie płytki, nakładanie aktywatora, galwanizacja, czyszczenie) oraz cynowanie chemiczne. Urządzenie powinno być wyposażone w asystenta wykonywania procesu (wbudowany wyświetlacz z informacją o kolejnym kroku i odmierzaniem czasu procesu).
2. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Hali Technologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzenia i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenie w zakresie maksymalnych rozmiarów Sprzętu, związane z wielkością drzwi prowadzących do pomieszczenia, w którym Sprzęt ma być zainstalowany (drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm);
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające na wykonaniu jego stosownej instalacji (ew. spasowaniu, zestawieniu, podłączeniu);
3) Przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu, celem sprawdzenia poprawności działania;
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu/zadaniach, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania;
5) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) szkolenia instruktażowego mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji;
6) Zapewnienie Zamawiającemu minimum licencji bezterminowej, pełnej i co najmniej jednostanowiskowej w odniesieniu do oprogramowania wskazanego w Załączniku nr 2A SWZ jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty w Zadaniu lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego w Zadaniu SPRZĘTU;
7) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (na zaoferowany SPRZĘT w Zadaniu/Zadaniach) w zakresie wynikającym ze złożonej oferty (Karta Gwarancyjna);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji, w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji (Instrukcja Obsługi) na zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań;
c) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze SPRZĘTU w Zadaniu/Zadaniach po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
Przez dokumenty, o których mowa powyżej, rozumie się również nośniki oprogramowania w takim zakresie, w jakim są dla niego wymagane w Załączniku nr 2A.
3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy dla Zadania nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31712300-3 - Obwody drukowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. ZESTAW DO DRUKU METODĄ SITODRUKU - w skład zestawu do druku metodą sitodruku umożliwiającym druk o wymiarach minimum 600mm x 1000mm powinny wchodzić następujące urządzenia:
1) Zestaw urządzeń do przygotowywania sit do sitodruku w tym do naświetlania (urządzenie powinno być wyposażone w pompę próżniową oraz lampę o mocy min. 2kW), mycia (myjka wannowa z podświetlanym tłem + separator cząstek stałych), suszenia (szufladowa suszarka z regulowaną temperaturą, min. 5 szuflad). Myjka wannowa powinna mieć gabaryty umożliwiające jej transport przez drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm.
2) Półautomatyczna drukarka sitodrukowa z pionowym podnoszeniem sita, z płynną regulacją stołu w osiach XYZ, z płaskim podciśnieniowym stołem, drukarka musi umożliwiać pracę na dołączonych do zestawu sitach poliestrowych (w przypadku gęstszych splotów pokrytych kolorem żółtym) na ramie aluminiowej:
- 1szt. o gęstości: 77 - 90 włókien na cm, o rozmiarze ramy 90x140cm;
- 1szt. o gęstości: 110 – 120 włókien na cm, o rozmiarze ramy 90x140cm;
- 1szt. o gęstości: 48-60 włókien na cm, o rozmiarze ramy 90x140cm;
- 1szt. o gęstości: 60-77 włókien na cm, o rozmiarze ramy 90x140cm;
- 2szt. o gęstości: 30-40 włókien na cm, o rozmiarze ramy 60x90cm;
- 4szt. o gęstości: 48-60 włókien na cm, o rozmiarze ramy 60x90cm;
- 4szt. o gęstości: 60-77 włókien na cm, o rozmiarze ramy 60x90cm;
- 4szt. o gęstości: 77 - 90 włókien na cm, o rozmiarze ramy 60x90cm;
- 4szt. o gęstości: 110 – 120 włókien na cm, o rozmiarze ramy 60x90cm;
- 2szt. o gęstości: 160 włókien na cm, o rozmiarze ramy 60x90cm;
3) Rakle do drukarki sitodrukowej oraz rynienki do jednoczesnego dwustronnego nakładania emulsji światłoczułej dopasowane do dostarczonych ram sitodrukowych.
2. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Hali Technologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzenia i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenie w zakresie maksymalnych rozmiarów Sprzętu, związane z wielkością drzwi prowadzących do pomieszczenia, w którym Sprzęt ma być zainstalowany (drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm);
2) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu/zadaniach, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania;
3) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (na zaoferowany SPRZĘT w Zadaniu/Zadaniach) w zakresie wynikającym ze złożonej oferty (Karta Gwarancyjna);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji, w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji (Instrukcja Obsługi) na zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań;
c) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze SPRZĘTU w Zadaniu/Zadaniach po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy dla Zadania nr 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42991200-1 - Maszyny drukarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. TUNEL SUSZĄCY Z SEKCJĄ UV ORAZ SEKCJĄ GRZEJNĄ - panele podczerwieni z wymuszonym regulowanym obiegiem powietrza, do materiałów wrażliwych na temperaturę w tym folie, z regulowanym prześwitem (Zamawiający nie podaje zakresu regulacji prześwitu, ale wymaga, aby w zakresie mieścił się prześwit 100mm), o szerokości pola roboczego min. 60cm, lampa UV o mocy min. 7kW z płynną regulacją mocy, z regulowanym podciśnieniem pod sekcją UV, zmianą skupienia wiązki promieniowania UV, sekcja IR o mocy min. 7kW, kontrolą temperatury minimum w zakresie: 40°C - 170°C, z regulowanym obiegiem powietrza min. 1000m³/h, o regulowanej prędkości przejścia pasa, umożliwiający suszenie materiału w strefie grzewczej przez min. 4 min., z wyciągiem oparów, o maksymalnej długości tunelu 5m.

2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Hali Technologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzenia i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenie w zakresie maksymalnych rozmiarów Sprzętu, związane z wielkością drzwi prowadzących do pomieszczenia, w którym Sprzęt ma być zainstalowany (drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm);
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające na wykonaniu jego stosownej instalacji (ew. spasowaniu, zestawieniu, podłączeniu);
3) Przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu, celem sprawdzenia poprawności działania;
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu/zadaniach, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania;
5) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (na zaoferowany SPRZĘT w Zadaniu/Zadaniach) w zakresie wynikającym ze złożonej oferty (Karta Gwarancyjna);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji, w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji (Instrukcja Obsługi) na zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań;
c) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze SPRZĘTU w Zadaniu/Zadaniach po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy dla Zadania nr 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42940000-7 - Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 1. Prasa pneumatyczna z regulowaną temperaturą płyty grzejnej górnej i dolnej w zakresie minimum od 30°C do 320°C, o wymiarach płyty grzejnej min. 450mm x 290mm, o sile nacisku minimum 3T z regulacją temperatury oraz ciśnienia z poziomu ekranu dotykowego urządzenia oraz z komputera zewnętrznego. Urządzenie powinno mieć gabaryty umożliwiające jego transport przez drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm.
2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Hali Technologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzenia i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenie w zakresie maksymalnych rozmiarów Sprzętu, związane z wielkością drzwi prowadzących do pomieszczenia, w którym Sprzęt ma być zainstalowany (drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm);
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające na wykonaniu jego stosownej instalacji (ew. spasowaniu, zestawieniu, podłączeniu);
3) Przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu, celem sprawdzenia poprawności działania;
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu/zadaniach, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania;
5) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (na zaoferowany SPRZĘT w Zadaniu/Zadaniach) w zakresie wynikającym ze złożonej oferty (Karta Gwarancyjna);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji, w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji (Instrukcja Obsługi) na zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań;
c) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze SPRZĘTU w Zadaniu/Zadaniach po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy dla Zadania nr 4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42994000-0 - Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Laminator do dwustronnego laminowania folią światłoczułą oraz foto maską obwodów drukowanych PCB o szerokości laminowania min. 600mm – z regulowaną temperaturą od temperatury otoczenia do min. 150°C, grubość laminowanych materiałów w zakresie co najmniej od 0mm do 5mm, niezależną regulacją naciągu górnej i dolnej folii, z mikroprocesorową kontrolą procesu laminowania.
2. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Hali Technologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzenia i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenie w zakresie maksymalnych rozmiarów Sprzętu, związane z wielkością drzwi prowadzących do pomieszczenia, w którym Sprzęt ma być zainstalowany (drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm);
2) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu/zadaniach, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania;
3) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (na zaoferowany SPRZĘT w Zadaniu/Zadaniach) w zakresie wynikającym ze złożonej oferty (Karta Gwarancyjna);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji, w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji (Instrukcja Obsługi) na zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań;
c) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze SPRZĘTU w Zadaniu/Zadaniach po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy dla Zadania nr 5.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42994230-1 - Laminatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Urządzenie do wywoływania, trawienia natryskowego płytek dwustronnych PCB oraz ich czyszczenia z regulowaną temperaturą, o wymiarach wykonywanej płytki min. 200mmx300mm.
2. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Hali Technologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzenia i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenie w zakresie maksymalnych rozmiarów Sprzętu, związane z wielkością drzwi prowadzących do pomieszczenia, w którym Sprzęt ma być zainstalowany (drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm);
2) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu/zadaniach, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania;
3) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (na zaoferowany SPRZĘT w Zadaniu/Zadaniach) w zakresie wynikającym ze złożonej oferty (Karta Gwarancyjna);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji, w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji (Instrukcja Obsługi) na zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań;
c) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze SPRZĘTU w Zadaniu/Zadaniach po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy dla Zadania nr 6.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31712300-3 - Obwody drukowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Półautomatyczna termoformierka próżniowa ze stemplem górnym przeznaczona do wykonywania kształtowanych 3D obwodów drukowanych o polu formowania minimum 450mm x 650mm o grubości materiału minimum od 0,1mm do 5mm z możliwością wstępnego rozdmuchu materiału, o skoku stołu minimum 300mm. Urządzenie powinno być wyposażone w dodatkowe ramki umożliwiające pracę na materiałach o formacie A4 i A3.
2. 2. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Hali Technologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzenia i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenie w zakresie maksymalnych rozmiarów Sprzętu, związane z wielkością drzwi prowadzących do pomieszczenia, w którym Sprzęt ma być zainstalowany (drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm);
2) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu/zadaniach, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania;
3) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (na zaoferowany SPRZĘT w Zadaniu/Zadaniach) w zakresie wynikającym ze złożonej oferty (Karta Gwarancyjna);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji, w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji (Instrukcja Obsługi) na zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań;
c) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze SPRZĘTU w Zadaniu/Zadaniach po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy dla Zadania nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42940000-7 - Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Drukarka inkjetowa piezoelektryczna, trójgłowicowa (głowica czterokanałowa), umożliwiająca drukowanie tuszami rozciągliwymi UV oraz tuszami przewodzącymi, o obszarze roboczym min. 600mmx900mm, o rozdzielczości min. 1440dpi, z regulowaną wysokością głowic nad stołem umożliwiającą nadruk na przedmiotach o wysokości do min. 15cm, z płaskim podciśnieniowym stołem o obszarze roboczym minimum: 600mm X 900mm, z automatycznie ustawianą wysokością głowicy nad materiałem zadrukowywanym.
W skład zestawu musi wchodzić, komputer (spełniający minimalne wymagania stawiane przez producenta drukarki oraz oprogramowania) wraz z oprogramowaniem do druku (możliwość zmiany intensywności nadruku i profilu kolorów), stolik dopasowany do drukarki. Urządzenie powinno mieć gabaryty umożliwiające jego transport przez drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm.
2. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Hali Technologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzenia i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenie w zakresie maksymalnych rozmiarów Sprzętu, związane z wielkością drzwi prowadzących do pomieszczenia, w którym Sprzęt ma być zainstalowany (drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm);
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające na wykonaniu jego stosownej instalacji (ew. spasowaniu, zestawieniu, podłączeniu);
3) Przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu, celem sprawdzenia poprawności działania;
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu/zadaniach, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania;
5) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) szkolenia instruktażowego mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji;
6) Zapewnienie Zamawiającemu minimum licencji bezterminowej, pełnej i co najmniej jednostanowiskowej w odniesieniu do oprogramowania wskazanego w Załączniku nr 2H SWZ jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty w Zadaniu lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego w Zadaniu SPRZĘTU;
7) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (na zaoferowany SPRZĘT w Zadaniu/Zadaniach) w zakresie wynikającym ze złożonej oferty (Karta Gwarancyjna);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji, w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji (Instrukcja Obsługi) na zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań;
c) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze SPRZĘTU w Zadaniu/Zadaniach po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
Przez dokumenty, o których mowa powyżej, rozumie się również nośniki oprogramowania w takim zakresie, w jakim są dla niego wymagane w Załączniku nr 2H.
3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy dla Zadania nr 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Laser UV galvo o długości fali ≤ 355nm o mocy 10W z precyzyjnym stołem krzyżowym oraz elektryczną obrotnicą osi Z, z 3 wymienialnymi soczewkami (soczewki muszą być dostarczone w zestawie) umożliwiającymi pracę w obszarach:
- nominalny obszar roboczy soczewki - 300mmx300mm oraz
- nominalny obszar roboczy soczewki - 150mmx150mm oraz
- nominalny obszar roboczy soczewki - 50x50mm
wraz ze stołem dedykowanym dla urządzenia, komputerem wraz z monitorem i oprogramowaniem umożliwiającym obsługę urządzenia, agregatem chłodzącym, pedałem nożnym do wyzwalania, z trzema okularami ochronnymi, z pochłaniaczem dymu z filtrem HEPA oraz filtrem z węglem aktywnym o przepływie powietrza min 200m³/h.
2. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Hali Technologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzenia i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenie w zakresie maksymalnych rozmiarów Sprzętu, związane z wielkością drzwi prowadzących do pomieszczenia, w którym Sprzęt ma być zainstalowany (drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm);
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające na wykonaniu jego stosownej instalacji (ew. spasowaniu, zestawieniu, podłączeniu);
3) Przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu, celem sprawdzenia poprawności działania;
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu/zadaniach, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania;
5) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) szkolenia instruktażowego mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji;
6) Zapewnienie Zamawiającemu minimum licencji bezterminowej, pełnej i co najmniej jednostanowiskowej w odniesieniu do oprogramowania wskazanego w Załączniku nr 2I SWZ jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty w Zadaniu lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego w Zadaniu SPRZĘTU;
7) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (na zaoferowany SPRZĘT w Zadaniu/Zadaniach) w zakresie wynikającym ze złożonej oferty (Karta Gwarancyjna);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji, w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji (Instrukcja Obsługi) na zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań;
c) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze SPRZĘTU w Zadaniu/Zadaniach po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
Przez dokumenty, o których mowa powyżej, rozumie się również nośniki oprogramowania w takim zakresie, w jakim są dla niego wymagane w Załączniku nr 2I SWZ.
3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy dla Zadania nr 9.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38636100-3 - Lasery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38636110-6 - Lasery przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Ploter laserowy CO2 do wycinania tworzyw sztucznych o wymiarach wycinanego arkusza minimum 1600mmx1000mm z autofocusem, z wbudowanym pomiarem położenia elementów korpusowych w osi X, Y, z dwoma źródłami lasera jednym o mocy nominalnej minimum 130W o podwyższonej trwałości, drugim o mocy 30W pobudzanym częstotliwością radiową, stół nożowy oraz stół typu plaster miodu, system chłodzenia, z kompresorem do nadmuchu powietrza, z wyciągiem dymu, z rozszerzonym oprogramowaniem umożliwiającym zaawansowaną kontrolę lasera.
2. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Hali Technologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzenia i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenie w zakresie maksymalnych rozmiarów Sprzętu, związane z wielkością drzwi prowadzących do pomieszczenia, w którym Sprzęt ma być zainstalowany (drzwi o szerokości 88cm i wysokości 197cm);
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające na wykonaniu jego stosownej instalacji (ew. spasowaniu, zestawieniu, podłączeniu);
3) Przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu, celem sprawdzenia poprawności działania;
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu/zadaniach, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania;
5) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) szkolenia instruktażowego mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji;
6) Zapewnienie Zamawiającemu minimum licencji bezterminowej, pełnej i co najmniej jednostanowiskowej w odniesieniu do oprogramowania wskazanego w Załączniku nr 2J SWZ jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty w Zadaniu lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego w Zadaniu SPRZĘTU;
7) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (na zaoferowany SPRZĘT w Zadaniu/Zadaniach) w zakresie wynikającym ze złożonej oferty (Karta Gwarancyjna);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji, w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji (Instrukcja Obsługi) na zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań;
c) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany SPRZĘT z Zadania/Zadań, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze SPRZĘTU w Zadaniu/Zadaniach po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
Przez dokumenty, o których mowa powyżej, rozumie się również nośniki oprogramowania w takim zakresie, w jakim są dla niego wymagane w Załączniku nr 2J SWZ.
3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy dla Zadania nr 10.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38636100-3 - Lasery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38636110-6 - Lasery przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w
odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie:
1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich).
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEIDG w szczególności w sytuacji, kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów).
3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie,
w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie
do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postepowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
5) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcji V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy. Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia działu XX SWZ w zestawieniu z Wzorem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wskazany w sekcji IV.4.3.2 ogłoszenia sposób określenia kryteriów oceny ofert (procentowo) podlega w SWZ przeliczeniu na punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2)
SWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu
specyfikację warunków zamówienia, o której mowa w art. 281 ustawy PZP, właściwą dla trybu podstawowego bez negocjacji, przyjętego w niniejszym postępowaniu. Wzór Umowy – należy przez to rozumieć wzór umowy dla danego zadania w niniejszym zamówieniu, którego treść zawierają załączniki nr 5A-5C do SWZ.