Przetarg

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica-Święcany-Lisów i Nr 1827R Święcany - granica województwa -Szerzyny” – Etap 1

25-05-2022, 08:57

Dane kontaktowe

GMINA SKOŁYSZYN
Skołyszyn 12,38-242 Skołyszyn
tel. 134491729
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl
http:// https://bip.skolyszyn.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica-Święcany-Lisów i Nr 1827R Święcany - granica województwa -Szerzyny” – Etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOŁYSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skołyszyn 12

1.5.2.) Miejscowość: Skołyszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-242

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134491729

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skolyszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.skolyszyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica-Święcany-Lisów i Nr 1827R Święcany - granica województwa -Szerzyny” – Etap 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9aab6a6f-dbed-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00175260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037303/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skołyszyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub
oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca , albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
Składanie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn. Aktualna instrukcja składania oferty poprzez platformę zakupową dostępna jest pod
adresem:https://drive.google.com/file//1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania.
Zamawiający informuje także, że przesyłana przez wykonawcę informacja / wiadomość środkiem komunikacji elektronicznej (wskazana powyżej) w przypadku skrzynki e-mail będzie generowała automatycznie odpowiedź zwrotną, potwierdzającą datę, godzinę otrzymanych informacji.
Wykonawca składający ofertę, zadając pytanie lub prosząc udzielenie wyjaśnień związanych z postępowaniem (SWZ) jest proszony
w jej treści o podanie swoich danych identyfikujących możliwość skorzystania z tych środków komunikacji elektronicznej. Pozwoli to na sprawny przebieg postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy. Zamawiający dopuszcza kontakt poprzez środek komunikacji elektronicznej na skrzynkę:
email: przetargi@skolyszyn.pl - pojemność jednej wiadomości na skrzynce - do 20 MB;
poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn
- limit objętości plików lub spakowanych folderów do 10 plików o maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB
Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr postępowania oraz dane
identyfikujące wykonawcę.
Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247
t.j. z dnia 2017.12.05). Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach:
- .com
- .exe
- .bat
- .msi.
W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób sporządzania oferty, załączników, dokumentów i oświadczeń określony został Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 r. poz. 2452).
Zamawiający dopuszcza także – przed terminem składania ofert zadawanie pytań/żądanie wyjaśnień do swz czy prowadzonego
postępowania poprzez środek komunikacji elektronicznej poprzez skrzynkę
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl lub poprzez platformę zakupową:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn przy niniejszym postępowaniu.
Pozostałe szczegóły zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy pn.:
Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica-Święcany-Lisów i Nr 1827R Święcany - granica województwa -Szerzyny” – Etap 1 - Gmina Skołyszyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Skołyszyn, 38 - 242 Skołyszyn 12 , tel. 13 / 449 10 62 - 64;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skołyszyn jest Pan Radosław Ramut, email:iod@skolyszyn.pl , tel. 13 /
449 17 24;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica-Święcany-Lisów i Nr 1827R Święcany - granica województwa -Szerzyny” – Etap 1”, Nr
GPIR.271.1.13.2022 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zawarcia umowy, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
______________________
− * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPIR.271.1.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje budowę pierwszego etapu oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica-Święcany-Lisów i Nr 1827R Święcany - granica województwa – Szerzyny.
Zadanie obejmuje wykonanie robót związanych z ułożeniem kabla zasilającego projektowane oświetlenie o długości 2 764 m, rur osłonowych oraz przewodów uziemiających.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera OPZ i Dokumentacja budowlana.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 4 do SWZ).
Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust 5).
W postępowaniu Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie
składania ofert składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 3 do
SWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Podpisanie jednego oświadczenia przez wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną będzie przez Zamawiającego uznane jako złożone prawidłowo. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, to wykonawca musi wykazać, że bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu robót budowlanych, dostaw lub
usług. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w powyżej, także (dodatkowo) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa. Każdy z wykonawców, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający nie wymaga złożenia innych dokumentów, podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Każdy z wykonawców, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie
składania ofert składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Podpisanie jednego oświadczenia przez wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną będzie przez Zamawiającego uznane jako złożone prawidłowo.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, to wykonawca musi wykazać, że bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu robót budowlanych, dostaw lub usług. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w powyżej, także (dodatkowo) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa. Każdy z wykonawców, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający nie wymaga złożenia innych dokumentów, podmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej
(przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku
oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
3. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr
7 do SWZ.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr
6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Wstępne oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.
6. Wstępne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
7. W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do wykluczenia oświadczenia składają wszyscy
wykonawcy, w zakresie spełnienia warunków udziału ten wykonawca który spełnia dany warunek.
8. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składać będzie tylko Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.1. Przewidywany zakres zmian.
1.1.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
1.1.1.1 Przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
1.1.1.2 Powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatk. lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia umowy.
1.1.1.3 Konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie wykonania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów.
1.1.1.4 Wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
1.1.1.5 Wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu, lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy.
1.1.1.6 Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
1.1.1.7 Odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych (w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów).
1.1.1.8 Wystąpienia warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego.
1.1.1.9 Wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy.
1.1.1.10 Wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy
i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których
zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.
1.1.1.11 Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.
1.1.1.12 Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
1.1.2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
1.1.3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
1.1.4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika
budowy/robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.1.5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.
1.1.6. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn. Aktualna instrukcja składania oferty poprzez platformę zakupową dostępna jest pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d zmian umowy:
1.1.7. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia w związku z aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
1.1.8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1.1.8.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
1.1.9. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, osób pełniących funkcje: kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru, innych osób reprezentujących strony umowy oraz innych danych
identyfikacyjnych.
1.1.10. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SWZ i umowie na roboty budowlane,
1.1.11. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.
1.1.12. Zmniejszenie zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
1.1.13. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
1.1.14. Zmiana terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
1.2. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
1.3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
1.4. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
1.5. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
1.6. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
1.7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.