Przetarg

Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wzdłuż ul. Rolnej w m. Łękińsku o łącznej długości drogi ok. 650m

25-05-2022, 15:20

Dane kontaktowe

Gmina Kleszczów
Główna 47,97-410 Kleszczów
tel. 447316639
e-mail: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl
http:// www.kleszczow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wzdłuż ul. Rolnej w m. Łękińsku o łącznej długości drogi ok. 650m

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kleszczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 47

1.5.2.) Miejscowość: Kleszczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-410

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447316639

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wzdłuż ul. Rolnej w m. Łękińsku o łącznej długości drogi ok. 650m

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69212d36-dc02-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177184

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051094/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa sieci elektroenergetycznej w Łękińsku - ul. Rolna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu e-ZP https://e-zp.kleszczow.pl/procurements lub poczty elektronicznej, adres e-mail: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl
z zastrzeżeniem, że ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP.
Szczegółowe wymagania określa pkt 16 SWZ dostępnej: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. b) Wójt Gminy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, od którego można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu przekazanych danych osobowych. Kontakt do Inspektora: email: iod@kleszczow.pl , adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.9.2022 prowadzonym w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej. e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres
przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię
archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat).f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.h) Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.i) Nie
przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.2. Zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wzdłuż ul. Rolnej w Łękińsku, w tym: budowa linii kablowych 0,4kV o łącznej długości kabla 1100m oraz złączami kablowo-pomiarowymi – 18 kpl. i montażem liczników, budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi o dł. kabla ok 920mb, demontaż istniejącej linii napowietrznej izolowanej 0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym o dł. ok 600m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45314310-7 - Układanie kabli

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz przedstawi najniższą cenę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanego doświadczenia.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie budowę co najmniej jednej linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia o łącznej długości minimum 500 mb;
Informacje dodatkowe:
Linie kablowe oświetlenia ulicznego nie są liniami elektroenergetycznymi niskiego napięcia.
Doprecyzowanie spełnienia warunku przez Wykonawców wspólnie (grupa podmiotów) ubiegających się o udzielenie zamówienia – np. konsorcjum :
Zgodnie z art. 58 ust. 4 i art. 117 ust. 1 Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek posiadania doświadczenia nie podlega sumowaniu, tzn.:
- wymaganym doświadczeniem opisanym w pkt 1 (pkt 12.1.1. SWZ) winien wykazać się Wykonawca samodzielnie albo jeden podmiot, który mu udostępnia zasoby, albo jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną i w przypadku wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej podmiot, który zdolności te posiada (ten który wykazał posiadane doświadczenie) zobowiązany jest wykonać zakres odpowiedni do posiadanych zdolności tj.: wykona rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej wzdłuż ulicy Rolnej w m. Łękińsko będącej przedmiotem zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – patrz pkt 14.3.SWZ. W oświadczeniu należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykona roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania posiadanego doświadczenia jeden podmiot (lub sam Wykonawca) winien wykazać, że posiada wymagane doświadczenie wg zasad opisanych w pkt 13 SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać zakres jego rzeczywistego udziału w realizacji wykazywanych robót budowlanych w celu ustalenia rzeczywistego doświadczenia - wyłącznie poprzez faktyczny, realny udział w realizacji przynajmniej takiej z części zamówienia, która spełnia warunki opisane w niniejszym zamówieniu.
2. Minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami prawo budowlane w specjalności adekwatnej do wykonania zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, tj. kierownikiem budowy, kierownikiem robót branży elektrycznej (w rozumieniu art. 12 pkt 1 ppkt 2 ustawy Prawo budowlane), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadająca doświadczenie zawodowe: pełnił funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) w trakcie realizacji robót na co najmniej jednym zadaniu, którego zakres robót budowlanych obejmował budowę linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia o łącznej długości minimum 500mb.
(Uwaga: linie kablowe oświetlenia ulicznego nie są liniami elektroenergetycznymi niskiego napięcia).
Informacje dodatkowe:
Wskazana wyżej osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.
Wskazana osoba powinna posiadać biegłą znajomość języka polskiego, która zapewni należyte pełnienie określonych funkcji. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Jeśli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się nie kompletne zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Uzupełnieniu podlegają przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie rozwiązań równoważnych, w szczególności tych
o których mowa w art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ;
3) Wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w pkt. 10.2.2. SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
Karę pieniężną, o której mowa (w pkt. 10.2.3. SWZ), nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Do oferty wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu;
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
5) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, jeżeli dotyczy, określone w pkt 20 SWZ;
6) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W celu zabezpieczenia roszczeń określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
Wadium należy wnieść zgodnie z art. 97 ustawy Pzp, zgodnie z pkt 20 SWZ dostępnej: https://ezp.kleszczow.pl/procurements

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera pkt 30 wzoru umowy - załącznik do SWZ dostępny: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-08