Przetarg

DOSTAWA ENERGOOSZCZĘDNYCH ŻARÓWEK, ŚWIETLÓWEK ORAZ OPRAW OŚWIETLENOWYCH TYPU LED W SIEDMIU PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

04-08-2022, 09:56

Dane kontaktowe

GMINA ŁAŃCUT
ul. Adama Mickiewicza 2A ,37-100 Łańcut
e-mail: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl
http:// www.gminalancut.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ENERGOOSZCZĘDNYCH ŻARÓWEK, ŚWIETLÓWEK ORAZ OPRAW OŚWIETLENOWYCH TYPU LED W SIEDMIU PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAŃCUT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 2A

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ENERGOOSZCZĘDNYCH ŻARÓWEK, ŚWIETLÓWEK ORAZ OPRAW OŚWIETLENOWYCH TYPU LED W SIEDMIU PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a083cf31-13be-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291368

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060492/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 DOSTAWA ENERGOOSZCZĘDNYCH ŻARÓWEK, ŚWIETLÓWEK ORAZ OPRAW OŚWIETLENOWYCH TYPU LED W SIEDMIU PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu /Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa Gmina Łańcut/, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@gminalancut.pl, e.balawejder@gminalancut.pl lub m.kluz@gminalancut.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO ZAMAWIAJĄCY REALIZUJE W DOKUMENTACH ZAMÓWIENIA

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO ZAMAWIAJĄCY REALIZUJE W DOKUMENTACH ZAMÓWIENIA

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łańcut. Zamówienie obejmuje 3 Części o następującym zakresie rzeczowym:
Część I. Dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetleniowych typu LED do:
1) Szkoły Podstawowej w Wysokiej
2. Dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w siedmiu placówkach oświatowych będzie polegać na:
- dostawie energooszczędnych źródeł światła w postaci żarówek, świetlówek lub opraw oświetleniowych typu LED na adres danej placówki tj.:
2.5. Szkoła Podstawowa w Wysokiej, Wysoka 98, 37-100 Łańcut;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót. Załączniki te stanowią integralną część SWZ.
4. Oferowane oprawy, żarówki i świetlówki powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12464-1:2012 światło i oświetlenie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymagane parametry np. karty katalogowe oraz kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania i zgodności z wyżej wymienioną normą (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) Dokumenty - należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne certyfikaty, deklaracje na zastosowane materiały potwierdzające parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami, karty katalogowe proponowanych źródeł światła. Transport zamawianych żarówek, świetlówek i opraw na adres danej placówki oświatowej obciąża Wykonawcę.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawę zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją zamówienia, SWZ wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia.
8. Następstwa jakiegokolwiek błędu w dostawie, spowodowanego przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.
9. Wymienione parametry materiałów są minimalnymi wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dostarczyć wyżej wymienione urządzenia wyposażone w dodatkowe elementy nie ujęte w opisie. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań.
10. W okresie gwarancji i rękojmi, w razie awarii/usterki energooszczędnych żarówek świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED dostarczonych w ramach umowy Wykonawca jest obowiązany zapewnić na własny koszt odbiór niesprawnych energooszczędnych żarówek. świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED oraz dostawę nowych, sprawnych źródeł światła. Odbiór i dostawa może odbyć się osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Miejscem odbioru i dostawy będzie placówka oświatowa, w której nastąpiła awaria/usterka źródeł światła.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31524100-6 - Oprawy oświetleniowe sufitowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na dostarczone energooszczędne żarówki, świetlówki, oprawy

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany dostarczonych energooszczędnych żarówek, świetlówek, opraw w razie usterki/awarii w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łańcut. Zamówienie obejmuje 3 Części o następującym zakresie rzeczowym:
Część II. Dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetleniowych typu LED do:
1) Przedszkola Publicznego w Kraczkowej
2) Przedszkola Publicznego w Wysokiej
2. Dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w siedmiu placówkach oświatowych będzie polegać na:
- dostawie energooszczędnych źródeł światła w postaci żarówek, świetlówek lub opraw oświetleniowych typu LED na adres danej placówki tj.:
2.2. Przedszkole Publiczne w Kraczkowej, 37-124 Kraczkowa 882;
2.4. Przedszkole Publiczne w Wysokiej, Wysoka 81, 37-100 Łańcut;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót. Załączniki te stanowią integralną część SWZ.
4. Oferowane oprawy, żarówki i świetlówki powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12464-1:2012 światło i oświetlenie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymagane parametry np. karty katalogowe oraz kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania i zgodności z wyżej wymienioną normą (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) Dokumenty - należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne certyfikaty, deklaracje na zastosowane materiały potwierdzające parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami, karty katalogowe proponowanych źródeł światła. Transport zamawianych żarówek, świetlówek i opraw na adres danej placówki oświatowej obciąża Wykonawcę.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawę zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją zamówienia, SWZ wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia.
8. Następstwa jakiegokolwiek błędu w dostawie, spowodowanego przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.
9. Wymienione parametry materiałów są minimalnymi wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dostarczyć wyżej wymienione urządzenia wyposażone w dodatkowe elementy nie ujęte w opisie. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań.
10. W okresie gwarancji i rękojmi, w razie awarii/usterki energooszczędnych żarówek świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED dostarczonych w ramach umowy Wykonawca jest obowiązany zapewnić na własny koszt odbiór niesprawnych energooszczędnych żarówek. świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED oraz dostawę nowych, sprawnych źródeł światła. Odbiór i dostawa może odbyć się osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Miejscem odbioru i dostawy będzie placówka oświatowa, w której nastąpiła awaria/usterka źródeł światła.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31524100-6 - Oprawy oświetleniowe sufitowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na dostarczone energooszczędne żarówki, świetlówki, oprawy

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany dostarczonych energooszczędnych żarówek, świetlówek, opraw w razie usterki/awarii w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łańcut. Zamówienie obejmuje 3 Części o następującym zakresie rzeczowym:
Część III. Dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetleniowych typu LED do:
1) Przedszkola Publicznego w Handzlówce
2) Przedszkola Publicznego w Soninie
3) Zespołu Szkół w Cierpiszu
4) Zespołu Szkół w Rogóżnie.
2. Dostawa energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz opraw oświetlenia typu Led w siedmiu placówkach oświatowych będzie polegać na:
- dostawie energooszczędnych źródeł światła w postaci żarówek, świetlówek lub opraw oświetleniowych typu LED na adres danej placówki tj.:
2.1. Przedszkole Publiczne w Handzlówce, 37-123 Handzlówka 109a;
2.3. Przedszkole Publiczne w Soninie, Sonina 267, 37-100 Łańcut;
2.6.Zespół Szkół w Cierpiszu, Cierpisz 110, 37- 124 Kraczkowa;
2.7. Zespół Szkół w Rogóżnie, Rogóżno 374, 37-112 Kosina;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót. Załączniki te stanowią integralną część SWZ.
4. Oferowane oprawy, żarówki i świetlówki powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12464-1:2012 światło i oświetlenie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymagane parametry np. karty katalogowe oraz kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania i zgodności z wyżej wymienioną normą (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) Dokumenty - należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne certyfikaty, deklaracje na zastosowane materiały potwierdzające parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami, karty katalogowe proponowanych źródeł światła. Transport zamawianych żarówek, świetlówek i opraw na adres danej placówki oświatowej obciąża Wykonawcę.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawę zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją zamówienia, SWZ wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia.
8. Następstwa jakiegokolwiek błędu w dostawie, spowodowanego przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.
9. Wymienione parametry materiałów są minimalnymi wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dostarczyć wyżej wymienione urządzenia wyposażone w dodatkowe elementy nie ujęte w opisie. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań.
10. W okresie gwarancji i rękojmi, w razie awarii/usterki energooszczędnych żarówek świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED dostarczonych w ramach umowy Wykonawca jest obowiązany zapewnić na własny koszt odbiór niesprawnych energooszczędnych żarówek. świetlówek oraz opraw oświetlenia typu LED oraz dostawę nowych, sprawnych źródeł światła. Odbiór i dostawa może odbyć się osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Miejscem odbioru i dostawy będzie placówka oświatowa, w której nastąpiła awaria/usterka źródeł światła.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31524100-6 - Oprawy oświetleniowe sufitowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na dostarczone energooszczędne żarówki, świetlówki, oprawy

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany dostarczonych energooszczędnych żarówek, świetlówek, opraw w razie usterki/awarii w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

INNE DOKUEMNTY, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415)

1) Formularz ofertowy;
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy tj. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru);
3) Kosztorysy ofertowe uproszczone;
4) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy);
5) Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
Część I - 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych); Część II - 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych) Część III - 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych) do dnia 12.08.2022 r. do godz. 10.00.
Wadium wnoszone może być w:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut
96124026431111000037781763
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SWZ do terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został zawarty w SWZ oraz projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Gmina Łańcut) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni