Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Przetarg

Wykonanie w ramach projektów: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.3. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej dla Poddziałania: 4.3.4. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej - konkurs oraz "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap II” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej, dostawy urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych dla przedsięwzięcia pn.: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

20-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Jana Pawła II 2,41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 32 7357654,
fax. 32 2288220
e-mail: clo@clo.com.pl,
http:// ww.clo.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 613208-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich: Wykonanie w ramach projektów: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.3. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej dla Poddziałania: 4.3.4. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej - konkurs oraz "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap II” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej, dostawy urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych dla przedsięwzięcia pn.: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.3. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej dla Poddziałania: 4.3.4. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej - konkurs oraz "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap II” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Jana Pawła II  2 , 41-100  Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7357654, , e-mail clo@clo.com.pl, , faks 32 2288220.
Adres strony internetowej (URL): ww.clo.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.clo.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.clo.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
dostarczyć do siedziby Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Adres:
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w ramach projektów: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.3. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej dla Poddziałania: 4.3.4. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej - konkurs oraz "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap II” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej, dostawy urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych dla przedsięwzięcia pn.: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.
Numer referencyjny: CLO/ZP/38/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz dostawy urządzeń dla przedsięwzięcia pn: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – „Etap I” i „Etap II".Zakres merytoryczny przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczy:1. wykonania dokumentacji projektowej (projektu wstępnego, projektu budowlanego i projektów wykonawczych) wraz z uzyskaniem koniecznych, niezbędnych i wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę;2. opracowania dokumentacji technologicznej;3. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego;4. sporządzenia harmonogramu rzeczowo finansowego;5. prowadzenie nadzoru autorskiego;6. wykonania robót budowlano-instalacyjnych przewidzianych projektami, dostawy, montażu i uruchomienia wyposażenia technologicznego, jako kompletnej instalacji7. sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej cały zakres przedsięwzięcia wraz z atestami oraz dopuszczeniami zastosowanych urządzeń i materiałów;8. opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji;9. przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego;10. uzyskania pozwolenia na użytkowanie;11. uzyskania wymaganych przez Zamawiającego efektów technicznych i technologicznych;12. wykonywania w zadeklarowanym okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądów gwarancyjnych;13. serwisu eksploatacyjnego modułu kogeneracyjnego i wytwornicy chłodu, - Wykonawca wykonywać będzie serwis zainstalowanego modułu kogeneracyjnego i wytwornicy chłodu w zadeklarowanym okresie. Wykonywany serwis eksploatacyjny musi zawierać wszystkie wymiany/dostawy oraz elementy określone w harmonogramie przeglądów serwisowych określone przez producentów urządzeń.Na zakres rzeczowy zamierzenia inwestycyjnego składa się: 1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych i niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy pozwoleń, uzgodnień i opinii w celu uzyskania pozwolenia na budowę „Etap I” i „Etap II”. 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego „Etap I” i „Etap II”.3. Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w zakresie pkt. 6 „Etap I”:• wymiany stolarki zewnętrznej w segmentach B, C i A CLO;• wymiany źródeł ciepła do centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej w kotłowni głównej CLO;• wymiany węzła cieplnego w kotłowni głównej CLO;• wymiany rurociągów zasilającego i powrotnego między kotłownią główną a obiektowym węzłem cieplnym w segmencie C; • wymiany obiektowego węzła cieplnego w segmencie C;• wymiany obiektowego węzła cieplnego w segmencie E;• montażu rurociągów zasilającego i powrotnego pomiędzy węzłami cieplnymi segmentu C i E;• montażu punktów dystrybucji ciepłej wody użytkowej w obiektowych węzłach cieplnych w segmentach C i E;• zabudowy absorpcyjnej wytwornicy chłodu dla segmentów B i C;• zabudowy elektrycznej wytwornicy pary w pomieszczeniach Centralnej Sterylizacji;• wymiany punktów świetlnych w segmentach A, B, C i E;• montażu centralnego systemu sterowania i monitoringu dla źródeł ciepła, chłodu i energii elektrycznej oraz odbiorów energii w CLO.4. Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych zakresie pkt 6 „Etap 2”:• zabudowy modułu kogeneracyjnego (w pomieszczeniu kotłowni głównej) zasilanego paliwem gazowym E; • przystosowania rozliczeniowego układu pomiaru energii elektrycznej do nowych warunków poboru energii (stacja ST) – przewiduje się zużycie całej energii elektrycznej, wytworzonej w module wewnątrz Szpitala;• modernizacji rozdzielnicy niskiego napięcia w stacji ST;• wyprowadzenia mocy z modułu kogeneracyjnego do rozdzielnicy niskiego napięcia stacji ST;• uzyskania od dostawcy energii elektrycznej warunków technicznych przyłączenia i opomiarowania modułu kogeneracyjnego;• instalacji kondycjonera energii elektrycznej dla symetryzacji obciążenia faz, likwidacji wpływu wyższych harmonicznych oraz mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej. 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie pozwoleń na użytkowanie i efektów technologicznych „Etap I” i „Etap II”:• sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej cały zakres przedsięwzięcia wraz z atestami oraz dopuszczeniami zastosowanych urządzeń i materiałów;• opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji;• przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego;• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie przedmiotu zamówienia do eksploatacji; • uzyskanie wymaganych przez Zamawiającego efektów technicznych i technologicznych;6. Gwarancja i rękojmia;• wykonywanie w zadeklarowanym okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądów gwarancyjnych;• serwis eksploatacyjny modułu kogeneracyjnego i wytwornicy chłodu - Wykonawca wykonywać będzie serwis zainstalowanego modułu kogeneracyjnego i wytwornicy chłodu przez czasookres zadeklarowanej gwarancji i rękojmi. Wykonywany serwis eksploatacyjny musi zawierać wszystkie wymiany/dostawy oraz elementy określone w harmonogramie przeglądów serwisowych określone przez producentów urządzeń. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Umowie stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ oraz Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.Planowana inwestycja nie wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania obiektu, jednak z uwagi na wpis obiektu (SEGMENT B i C), którego również dotyczy inwestycja do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod numerem: A/1464/95 z dnia 31.05.1995 r. przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania Pozwolenia Konserwatorskiego oraz przeprowadzenia procedury uzyskania Pozwolenia na budowę.Zamawiający informuje, iż w celu utrzymania jednolitej struktury i jednego systemu BMS wymaga aby projektowany system oparty został o sterowniki swobodnie programowalne kompatybilne z istniejącym systemem BMS KIEBACK & PETER. Wszelkie prace należy zaplanować tak, aby utrzymać ciągłość zasilania obiektu instalacjami cwu, ct, oraz co. Przerwy w pracy w/w instalacji spowodowane robotami, nie mogą obejmować jednocześnie całego obiektu lecz jedynie jego części. W awaryjnych przypadkach przerwy całkowite każdorazowo muszą być uzgadniane z Zamawiającym. Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów zamierzenia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 31121200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231112-3
44622100-7
45000000-7
45100000-8
45111300-1
45111320-7
45210000-2
45215140-0
45262100-2
45261000-4
45310000-3
45314320-0
45312310-3
45320000-6
45323000-7
45324000-4
45331100-7
45331110-0
45331000-6
45332000-3
45333000-0
45400000-1
45421132-8
45443000-4
45453000-7
51900000-1
71000000-8
71247000-1
71320000-7
71321200-6
72212000-4
72212960-6
72260000-5
72262000-9
45321000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
18

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, iż zakres prac określony w pkt 3.2 Przedmiot zamówienia pkt. 1-3 zostanie zrealizowany do 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:1) posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.dla dokumentacji projektoweja) wykonał, co najmniej jedną dokumentację projektową, tj. pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze w branżach – architektonicznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych dla odbudowy lub przebudowy lub remontu lub termomodernizacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków obejmujące swym zakresem zabudowę lub wymianę minimum: źródeł ciepła, stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym oraz wymianę oświetlenia;b) wykonał, co najmniej jedną dokumentację projektową dla budowy lub przebudowy lub remontu lub obiektu obejmującej swym zakresem dostawę, instalację i uruchomienie modułu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej minimum 100kW.Dla robót budowlanych: a) wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na termomodernizacji w czynnym obiekcie wpisanym do rejestru zabytków obejmującej swym zakresem minimum: zabudowę lub wymianę źródeł ciepła, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym o wartości minimum 3 000 000,00 zł netto;b) wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na zabudowie oraz uruchomieniu modułu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej minimum 100kW.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.dla dokumentacji projektowej:a) jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta w specjalności architektonicznej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy lub przebudowy lub remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków. (Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) obejmujące swym zakresem zabudowę lub wymianę minimum: źródeł ciepła, stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym oraz wymianę oświetlenia, b) jedną osobę mającą pełnić funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych posiadającą doświadczenie w wykonaniu, co najmniej jednej dokumentacji polegającej na zaprojektowaniu systemu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym,c) jedną osobę mającą pełnić funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji polegającej na zaprojektowaniu systemu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym.UWAGA:Projektanci powinni posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 220).Dla realizacji robót budowlanych:a) jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń orazposiadającą doświadczenie w pełnieniu, co najmniej jednokrotnie funkcji kierowniczych przy odbudowie lub przebudowie lub remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków - w zakresie ww. specjalności oraz posiadającą co najmniej 18 miesięczne doświadczenie przy robotach budowlanych prowadzonych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z treścią art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamib) jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń orazposiadającą doświadczenie zawodowe, w co najmniej jednej realizacji w zakresie budowy systemu kogeneracyjnego c) jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń orazposiadającą doświadczenie zawodowe, w co najmniej jednej realizacji w zakresie budowy systemu kogeneracyjnego.UWAGA:Kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, dozłożenia w wyznaczonym terminie, wykazu osób - załącznik nr 8 i 9 do specyfikacji.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 215.000,00 złWadium może być wnoszone w:- pieniądzu- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym- gwarancjach bankowych- gwarancjach ubezpieczeniowych- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:ING BS O/Siemianowice 57105013571000001001565462.Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego.Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena80,00
okres gwarancji i rękojmi dla dostaw i robót budowlanych10,00
okres serwisu eksploatacyjnego modułu kogeneracyjnego i wytwornicy chłodu10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały opisane w par. 16 projektu umowy(załącznik nr 5 do SIWZ)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH