Przetarg

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w ramach zadania: Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol

27-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Andrespol
ul. Rokicińska 126,95-020 Andrespol
tel. 422 132 440
fax. 422 132 434
e-mail: ug@andrespol.pl
http:// www.andrespol.bip.cc

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 617159-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Gmina Andrespol: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w ramach zadania: Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Andrespol, krajowy numer identyfikacyjny 47205774400000, ul. ul. Rokicińska  126 , 95-020  Andrespol, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 132 440, e-mail ug@andrespol.pl, faks 422 132 434.
Adres strony internetowej (URL): www.andrespol.bip.cc
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.andrespol.bip.cc

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.andrespol.bip.cc

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. Ofertę można złożyć osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1041). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.
Adres:
Urząd Gminy w Andrespolu, 95 – 020 Andrespol ul. Rokicińska 126, Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w ramach zadania: Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol
Numer referencyjny: ZP.272.02.46.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących lamp sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy LED:• Justynów, ul. Bukowa (dz. nr: 491, 1463) - odcinek od dz. nr 490 do ul. Łódzkiej dz. 1191 - 10 sztuk opraw,• Justynów, ul. Ciesielskiego (dz. nr: 632/6) - odcinek od ul. Daszyńskiego dz. nr 565/1 do ul. Nowej dz. 496 - 10 sztuk opraw,• Justynów, ul. Marysińska (dz. nr: 418/4, 151) - odcinek od ul. Hulanka dz. nr 1370/13 w kierunku ul. Rokicińskiej do wysokości dz. 146 - 19 sztuk opraw,• Justynów, ul. Zielona (dz. nr: 98, 99/13) - odcinek od ul. Jordanowskiej dz. nr 128/2 do ul. Bedońskiej dz. 40/1 - 11 sztuk opraw,• Kraszew, ul. Rokicińska (dz. nr: 208) - odcinek od ul. Dolnej dz. nr 195/2 w kierunku ul. Marysińskiej do wysokości dz. 278/4 - 46 sztuk opraw,• Nowy Bedoń, ul. Brzezińska (dz. nr: 83, 61) - odcinek od dz. nr 127 do dz. 64 - 12 sztuk opraw,• Stróża, ul. Tuszyńska (dz. nr: 94) - odcinek od ul. Gajowej dz. nr 132 do ul. Klubowej dz. 122 - 16 sztuk opraw i wysięgników.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót, rodzaj lamp LED wraz z optyką i moc oraz technologia robót budowlanych zostały, określone w załącznikach nr 9 do nr 16 włącznie:2.1. Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa Justynów, ul. Bukowa2.2. Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa Justynów, ul. Ciesielskiego2.3. Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa Justynów, ul. Marysińska,2.4. Załącznik nr 12 – Dokumentacja projektowa Justynów, ul. Zielona2.5. Załącznik nr 13 – Dokumentacja projektowa Kraszew, ul. Rokicińska2.6. Załącznik nr 14 – Dokumentacja projektowa Nowy Bedoń, ul. Brzezińska2.7. Załącznik nr 15 – Dokumentacja projektowa Stróża, ul. Tuszyńska2.4. Załącznik nr 16 – Przedmiary robót 3. Układ zasilający musi mieć możliwość zaprogramowania co najmniej 5-stopniowej autonomicznej redukcji mocy. Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą poda ustawienia pierwotne czasów i wielkości redukcji mocy dla opraw w poszczególnych ulicach.4. Przedmiary robót załączone do SIWZ są wtórne do dokumentacji projektowej, zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali budowy i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą.5. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia), obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową.6. Zdemontowane lampy sodowe oświetlenia ulicznego i wysięgniki (jeśli dotyczy) Wykonawca zobowiązany będzie przekazać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze, co powinno zostać potwierdzone protokołem przekazania. 7. Zakres prac obejmuje ponadto:7.1. Opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami,7.2. Przedstawienie do zaopiniowania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,7.3. Uzyskanie stosownych decyzji, wraz z poniesieniem kosztów ich uzyskania oraz wykonanie tych decyzji na swój koszt, między innymi:7.3.1. związanych z realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji,7.3.2. zajęcie pasa drogowego,7.3.3. innych – niezbędnych przy realizacji zadania.7.4. Organizację i zabezpieczenie placu budowy,7.5. Uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie ujęte w zaproszeniu do składania ofert, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną;8. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w przeglądach okresowych przedmiotu umowy. Przeglądy będą wykonywane, co najmniej raz w roku. Termin przeglądu ustala Zamawiający i informuje o tym Wykonawcę, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 9. Wykonawca zobowiązany jest do napraw gwarancyjnych w przypadku awarii zamontowanych opraw w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego10. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), do czasu zakończenia i odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo.11. Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.12. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.13. Przy odbiorze końcowym odbiór robót budowlanych winien uczestniczyć oraz przedstawiciel Zamawiającego.14. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji projektowej, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.15. Informacje związane z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a: 15.1. Zamawiający - zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP - aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.15.2. Szczegółowe wymagania oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.15.3. Realizacja powyższego obowiązku nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób, które nie były dotychczas przez niego zatrudniane na podstawie umowy o pracę (nie były pracownikami Wykonawcy).15.4. Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę osobami aktualnie zatrudnionymi u Wykonawcy na umowę o pracę (dotychczasowi pracownicy Wykonawcy).

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4. Zamawiający w zakresie zdolności technicznej wymaga, aby Wykonawca wykazał - wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane - że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną, obejmującą budowę lub modernizację instalacji oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetlenia drogowego o wartości brutto nie mniejszej niż: 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych),Uwaga: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 PZP), spełnienie warunku określonego w pkt. 4 oceniane będzie łącznie.2) W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu robot budowlanych. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu robot budowlanych oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 4) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.5. Zamawiający w zakresie zdolności zawodowej wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,Uwaga:1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 PZP), spełnianie warunków określonych w pkt. 5 oceniane będzie łącznie.2) Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1333). Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.3) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).4) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.5) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:7.2.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.8. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.2.1.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.1. składa wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:9.1. dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.9.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż odpowiednio w terminie określonym w punktach 9.1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:7.1.1. Wykazu osób (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.7.1.2. Wykazu robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
12. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego, zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Gwarancja na wykonane roboty40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem postanowień §5 i §6 każda zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w okolicznościach wskazanych w art. 144 ustawy (o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru umowy), a w szczególności w wypadku:2.1. Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. Wtedy wartość robót wyłączonych z realizacji zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. W takim przypadku nastąpi też zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy i ustalenie jego nowej wysokości. 2.2. Wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody bądź obiekty budowlane, sieci wodne, kanalizacyjne, energetyczne (z wyłączeniem kolizji, o których mowa w § 2 ust. 2), itp., których skutki wystąpienia uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy w terminie w niej przewidzianym. Wówczas też może zostać zmieniony termin zakończenia prac objętych umową, o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.2.3. Wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania jej poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy – wtedy zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji przedmiotu umowy;2.4. Zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu wykonania przedmiotu umowy;2.5. Konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia zawarty w ofercie; 2.6. Działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w tym wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy;3. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy następuje na skutek jednostronnego oświadczenia Zamawiającego przesłanego Wykonawcy.4. Wykonawca występując o zmianę umowy musi spełnić następujące warunki: 4.1. opisze zaistniałe okoliczności, których wystąpienie uzasadnia zmianę Umowy,4.2. uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 4.3. opisze wpływ zaistniałych okoliczności, na harmonogram prac objętych umową oraz na termin wykonania umowy,5. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 2.2. – 2.6. mogą być dokonane po potwierdzeniu zaistnienia tych zdarzeń przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz za zgodą Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole konieczności.6. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile nie zmienia to ogólnego charakteru umowy i nie zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6.1. Zmiana wprowadzałaby warunki, które gdyby były postawione postępowaniu, to w tym postępowaniu wzięliby, lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,6.2. Zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie.6.3. Zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy.6.4. Zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, po przeprowadzeniu postępowania, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przygotowanej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, dokumenty wymienione poniżej.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.2.1. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków powołuje się na zasoby innych podmiotów to jest zobowiązany do umieszczenia stosownych informacji w oświadczeniu, o którym mowa w ust.2 o tych podmiotach w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby.2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie który go dotyczy.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.3.1. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, to w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 stosowną informację o tych pomiotach.3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wówczas do oferty powinien dołączyć również oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć dokumenty, które określają w szczególności:5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,5.4. czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu6. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podstawie art. 24aa Ustawy Zamawiający zastosuje tzw. odwróconą procedurę oceny ofert. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo:6.1. Etap I - Zamawiający na podstawie art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ta odbędzie się na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca ten uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.6.2. Etap II - ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.15. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.15.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.15.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.15.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.15.4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający informuje, że pełnomocnictwo powinno:3.1. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,3.2. precyzować zakres umocowania,3.3. wskazywać pełnomocnika,3.4. wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,3.5. być podpisane przez każdego z tych wykonawców.4. W przypadku złożenia oferty wspólnej w treści oferty należy wskazać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może polegać wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w dziale VI SIWZ, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z działem V SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH