Przetarg

Kompleksowa usługa serwisu instalacji elektrycznych

21-09-2022, 12:25

Dane kontaktowe

Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Słoneczna 1,15-323 Białystok
e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl
http:// www.stadion.bialystok.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa serwisu
instalacji elektrycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200763186

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-323

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stadion.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa serwisu
instalacji elektrycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34299508-2f76-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043980/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kompleksowa usługa serwisu instalacji elektrycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-34299508-2f76-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-34299508-2f76-11ed-9171-f6b7c7d59353
. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu e-Zamówienia, który dostępny jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach poczty elektronicznej - adres e mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób korzystania z platformy e-Zamówienia opisany jest w Załączniku nr 11 do SWZ, który został opracowany na podstawie:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Zapisy-do-SWZ-komunikacja-skladanie-ofert.pdf
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy podać również znak sprawy DZR-271-8/2022 (nr ewidencyjny nadany przez Zamawiającego).
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
4. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 i/lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. ul Słonecznej 1, zwana dalej Administratorem, tel.: 85 654 86 80 , e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl;
2) we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@stadion.bialystok.pl;
3) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby niniejszego postępowania i realizacji umowy;
4) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZR-271-4/2022 prowadzonym w trybie podstawowym oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp”, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług związanych ze wsparciem technicznym, z których administrator korzysta;
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, a następnie wymogiem umownym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
9) Administratora, w szczególności do celów ewentualnych roszczeń;
10) źródłem pochodzenia danych jest Wykonawca przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia,
11) dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej;
12) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
13) nie przysługuje Panu/Pani:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZR-271-8/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa polegająca na eksploatacji stacji transformatorowej o napięciu 15 kV oraz eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV wraz z asystą techniczną podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Usługa ta dotyczy kompleksowej obsługi konserwacyjnej urządzeń i instalacji, zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji elektrycznej, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.
2. Wszystkie instalacje, systemy i urządzenia obsługują budynek i teren Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 i stanowią własność Zamawiającego.
3. W przestrzeniach komercyjnych usługa realizowana jest w zakresie instalacji i urządzeń będących własnością Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu spełniająca wszystkie wymogi określone w SWZ, która uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert cena ofertowa oraz kryterium gotowość do interwencji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gotowość do interwencji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie wyznacza wymagań w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie wyznacza wymagań w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek w zakresie zdolności zawodowej zostanie uznany, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 5 osobami posiadającymi świadectwa z grupy E1 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, w tym:
- co najmniej 4 osobami posiadającymi świadectwa E1 i D1 w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 15kV lub wyższym;
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do prac pod napięciem PPN;
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do pracy na podnośnikach/zwyżkach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SWZ).
2.Odpis lub informacja z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4.Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5.Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp; art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Załącznik nr 7 do SWZ).
6. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ, o których mowa: art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp; art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - jeżeli dotyczy ( Załącznik nr 7do SWZ).
7. W przypadku sytuacji, w której Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zamiast zaświadczenia, o których mowa w rozdz. IX ust. 3 i ust.4 SWZ, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z rozdz. XI ust.2 pkt) 1 SWZ
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt) 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem opisanym w rozdz. XI ust.2 pkt)2 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg sporządzonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ oraz dowodami potwierdzającymi posiadane uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu wymienionymi w rozdziale VI ust. 2 pkt) 4 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie składane w oparciu o art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI SWZ (Załączniki nr 4 i nr 5 do SWZ);.
2. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, w przypadku Wykonawcy polegającego na zasobach podmiotu trzeciego.
3. Aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy
Wykonawca wskazał w ofercie. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia
dokumentu na język polski.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia pełnomocnictwa w przypadku, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust 1 Pzp składa - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł
2.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. numer konta: 85 1240 1154 1111 0010 3579 7475, z dopiskiem: „Wadium DZR-271-8/2022 – Kompleksowa usługa serwisu instalacji elektrycznych”.
4.Wadium wnoszone w pozostałych formach należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; dokument gwarancji lub poręczenia winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej oraz podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.
Uwaga: oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez naruszenia jego integralności) wraz z innymi plikami stanowiącymi ofertę i skompresować do jednego pliku jako archiwum (ZIP).
5.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6.Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1)być ważne przez cały okres związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
2)obejmować odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w ustawie Pzp;
3)zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń Zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i być płatne na jego pierwsze żądanie;
4)z treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5)zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy; niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy;
6)w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
7)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7.Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie Wykonawców, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w ofercie - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
5. Oświadczenie składane w oparciu o art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI SWZ (Załączniki nr 4 i nr 5 do SWZ) składa odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Z zastrzeżeniem pkt 6 , Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości łącznej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 7 projektu umowy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaru i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
3. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, skutkujących zmianą wysokości łącznej wartości umowy należnej Wykonawcy, każda ze Stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
4.Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego , zatwierdzonym na dany rok. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości łącznej wartości umowy będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu ww. kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
5.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia, Zamawiający dokona stosownego skrócenia okresu świadczenia usług.
6. Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na datę początkową drugiego roku obowiązywania umowy.
2) poziom zmiany kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 pkt. proc.
3) jako zmianę kosztów przyjmuje się wyrażoną w pkt proc. roczną zmianę, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów w kwartale poprzedzającym miesiąc ustalenia zmiany wynagrodzenia,
4) zmiana (obniżenie lub wzrost) ww. wskaźnika powyżej progu określonego w pkt 2 uprawnia strony do zmiany wynagrodzenia wykonawcy w takiej samej proporcji, w jakiej zmianie uległ ww. wskaźnik;
5) maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5 proc.
7. Jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami przewidzianymi w pkt 6 powyżej, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia. 2.Sposób korzystania z platformy e-Zamówienia został opisany w Załączniku nr 11 do SWZ w związku z rozdz. XVI SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak